Detall Ocupació Pública

Convocatòria de proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria industrial de l'Administració de la Generalitat, A1-12, sector administració especial, convocatòria 87/18, torn lliure general (PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ).

Codi SIA:: 3022452
Codi GVA:: 73117
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Etapa actual: Informació d'interés
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica: Estar en possessió del títol d'Enginyeria Industrial, o bé d'un títol universitari oficial de grau més un títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o complir les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.
Grup: A1
Núm. de places totals: 4

Places

Places

Descripció de places:

Llocs corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018.

Requisits

Requisits

Per a l'admissió a aquestes proves selectives, caldrà complir els requisits següents: 1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea, o d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seua. Els nacionals del Regne Unit podran participar en aquest procés selectiu sempre que la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds siga anterior a la data de retirada efectiva del Regne Unit com a estat membre de la Unió Europea. 2. Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació. 3. Estar en possessió del títol d'Enginyeria Industrial, o bé d'un títol universitari oficial de grau més un títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o complir les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si escau, del certificat d'equivalència corresponent. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea. 4. Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques. 5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà d'un procediment disciplinari, de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol funció pública o les pròpies de l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública. Les condicions per a l'admissió a les proves s'han de reunir en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu fins al moment de la presa de possessió. L'Administració podrà requerir, en qualsevol moment, les persones aspirants perquè acrediten el compliment dels requisits exigits per a la seua participació, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagen d'aportar en aquest procés selectiu. Si els requisits no s'acrediten o els documents no s'aporten, en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació del requeriment, la persona aspirant podrà quedar exclosa del procés selectiu. No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de funcionari de carrera del cos objecte d'aquesta convocatòria.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Etapa actual:

Informació d'interés

Publicació

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Informació d'interés

Data de publicació: 21-10-2022

Nomenament

Data de publicació: 20-10-2022

Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

Data de publicació: 20-10-2022

Modificació llistats definitius del concurs oposició

Data de publicació: 27-09-2022

Llista provisional d'adjudicacions. Termini de reclamacions

Data de publicació: 21-09-2022

Places disponibles

Data de publicació: 13-09-2022

Acte elecció de destinació

Data de publicació: 13-09-2022

Modificació llistats definitius del concurs oposició

Data de publicació: 02-09-2022

Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents

Data de publicació: 12-05-2022

Puntuació definitiva de la fase de concurs. Termini de recurs

Data de publicació: 23-03-2022

Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 31-01-2022

Correcció d'errors. Llista d'aprovats

Data de publicació: 19-01-2022

Llista d'aprovats (fase d'oposició). Termini presentació documents per a valoració de mèrits. Termini de recurs

Data de publicació: 25-11-2021

Consulta per internet de notes amb DNI

Data de publicació: 24-11-2021

Qüestionari de l'exercici

Data de publicació: 21-10-2021

Plantilla de respostes del 2n exercici

Data de publicació: 21-10-2021

Acord del tribunal pel qual es determina la data del 2n exercici

Data de publicació: 29-09-2021

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses

Data de publicació: 14-05-2021

Llistat provisional d'aprovats 1r exercici

Data de publicació: 06-05-2021

Llistat provisional d'aprovats 1r exercici

Data de publicació: 04-05-2021

Plantilla de respostes del 1r exercici

Data de publicació: 23-12-2020

Assignació aules i informació COVID

Data de publicació: 03-12-2020

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses

Data de publicació: 25-11-2020

Nomenament de la comissió de selecció

Data de publicació: 04-11-2020

Nomenament de tribunal

Data de publicació: 03-11-2020

Llista provisional admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 07-07-2020

Represa termini presentació de sol·licituds

Data de publicació: 29-05-2020

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 21-02-2020

Tornar al llistat d'etapes

Informació d'interés

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.