Detall Ocupació Pública

Administratiu/iva de la funció administrativa (OPE 2017-18)

Codi SIA:: 3022837
Codi GVA:: 78071
Organisme: Conselleria de Sanitat
Etapa actual: Informació d'interés
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Títol de batxiller o tècnic/a de formació professional o equivalents
Titulació específica: Títol de batxiller, tècnic de Formació Professional o el seu equivalent per a l'acompliment de la categoria, accés a la universitat per a majors de 25 anys si s'acredita estar en possessió del títol de graduat en ESO o equivalent a efectes professionals, o haver superat almenys 15 crèdits ECTS dels estudis universitaris.
Grup: C1
Núm. de places totals: 105

Places

Places

Distribució de places:

  • Torn lliure: 84
  • Diversitat funcional: 6
  • Promoció interna: 15

Descripció de places:

Torn d'accés lliure: 90 places (Diversitat funcional: 6 places). Promoció interna: 15 places.

Requisits

Requisits

1. Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea, o tindre aquest dret d'acord amb el que preveu el Reial decret 543/2001, de 18 de maig. Independentment de la seua nacionalitat, hi podran participar els i les cònjuges de les persones espanyoles i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan ho preveja el tractat corresponent, sempre que no hi haja cap separació de dret, i els seus descendents i els dels seus cònjuges, sempre que no hi haja separació de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents. En el cas d'aspirants de nacionalitat i llengua diferent de l'espanyola, han d'acreditar un coneixement suficient del castellà, mitjançant un diploma d'espanyol com a llengua estrangera nivell B2 expedit per l'organisme oficial competent. 2. Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa. 3. Tindre dins del termini de sol·licituds especificat en aquesta convocatòria, o tindre complides les condicions per a obtindre'l, el títol de batxiller, tècnic de Formació Professional o el seu equivalent per a l'acompliment de la categoria, accés a la universitat per a majors de 25 anys si s'acredita estar en possessió del títol de graduat en ESO o equivalent a efectes professionals, o haver superat almenys 15 crèdits ECTS dels estudis universitaris. En el cas que les titulacions s'hagen obtingut en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació. 4. Tindre la capacitat funcional necessària per a l'acompliment de les tasques que es deriven del nomenament corresponent, capacitat que s'ha d'acreditar dins del termini requerit en aquesta convocatòria mitjançant un certificat mèdic, de manera que la presa de possessió quedarà supeditada a la superació d'aquest requisit. 5. No haver sigut separat/ada del servei, mitjançant un expedient disciplinari, de qualsevol servei de salut o administració pública, ni trobar-se inhabilitat/ada amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la professió corresponent. En el cas de persones nacionals d'altres estats esmentats en el punt 1, no haver sigut inhabilitat/ada, per sanció o pena, per a l'exercici professional o per a l'accés a funcions o serveis públics en un estat membre de la Unió Europea, ni haver sigut separat/ada, per sanció disciplinària, d'alguna de les seues administracions o serveis públics. Així mateix, i, segons l'apartat 5 de l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, sempre que l'activitat implique un contacte habitual amb menors, no haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i identitat de gènere, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans. En el moment de la presa de possessió, s'ha d'acreditar aquesta circumstància en el departament de salut corresponent mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals. 6. Haver pagat la taxa de participació, en el cas de no estar-ne exempt/a, segons especifica la base 3 d'aquesta convocatòria. 7. No tindre la condició de personal estatutari fix en la mateixa categoria convocada, en tot el Sistema Nacional de Salut. Aquest requisit s'ha de complir fins al dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si obtinguera aquesta condició en un altre servei de salut posteriorment, es considerarà que els dos processos són concurrents i es conservaran els drets derivats d'aquest concurs oposició. * Requisits específics per al torn de promoció interna. Podrà concórrer a aquesta convocatòria el personal estatutari fix dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que reunisca durant el termini de presentació de sol·licituds els requisits generals exposats i que, a més: - Tinga la condició de personal estatutari fix dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, d'una categoria diferent de la convocada i del mateix grup o subgrup o inferior de titulació. - Estiga o haja estat en servei actiu o amb reserva de lloc i amb nomenament com a personal estatutari fix en la categoria de procedència, durant almenys dos anys, sense necessitat que aquests ho hagen sigut de manera ininterrompuda ni immediatament anteriors a la data de publicació de la convocatòria.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Etapa actual:

Informació d'interés

Publicació

Publicació

Informació complementària

Informació complementària

INFORMACIÓ d’interés del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants d’administratiu o administrativa de la funció administrativa, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, sobre la puntuació provisional obtinguda en el concurs-oposició.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Informació d'interés

Data de publicació: 28-03-2024

Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 28-03-2024

Llista aprovats (fase oposició) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurs)

Data de publicació: 17-07-2023

Llista provisional d'aprovats/suspesos (fase oposició). Termini d'al·legacions i plantilla definitiva

Data de publicació: 23-05-2023

Modificació composició del tribunal

Data de publicació: 13-03-2023

Plantilla provisional de respostes de l'exercici

Data de publicació: 24-11-2022

Qüestionari de l'exercici

Data de publicació: 24-11-2022

Distribució d'aules

Data de publicació: 09-11-2022

Modificació llistat definitiu d'admesos/exclosos

Data de publicació: 08-11-2022

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data de publicació: 02-09-2022

Modificació composició del tribunal

Data de publicació: 11-05-2022

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 14-03-2022

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 08-03-2022

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 25-05-2021

Tornar al llistat d'etapes

Informació d'interés

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.