Detall Ocupació Pública

Avaluació de continuïtat-Direcció de Secció d'Anestesiologia i Reanimació- Departament de Salut de Castelló (núm. de plaça 13690)

Codi SIA:: 3023849
Codi GVA:: 83516
Organisme: Conselleria de Sanitat
Etapa actual: Resolució de continuïtat
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Concurs específic de mèrits
Prova: Concurs de mèrits
Titulacions: Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica: Títol de llicenciat o graduat en Medicina i títol d'especialista en Anestesiologia i Reanimació, expedit, homologat i convalidat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
Grup: A1

Requisits

Requisits

Podran participar en esta convocatòria els facultatius amb nomenament de personal estatutari fix que ostenten plaça en l'especialitat a què es concurse en les institucions sanitàries de la Seguretat Social, així com els facultatius amb nomenament de funcionari de carrera, o laboral fix, que presten servicis en hospitals de titularitat pública amb programa acreditat per a la docència per la comissió nacional de la corresponent especialitat. Requisits exigits: a) Posseir la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea o reunir algun dels requisits establits en l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, referit a l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats. b) Posseir la titulació corresponent. c) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions que es deriven del corresponent nomenament. d) No haver sigut separat del servici, per mitjà d'expedient disciplinari, en qualsevol servici de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la corresponent professió. e) No excedir l'edat de jubilació. Títol de llicenciat o grau en Medicina i posseir el corresponent títol de metge especialista expedit, homologat i convalidat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Etapa actual:

Resolució de continuïtat

Publicació

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Resolució de continuïtat

Data de publicació: 02-02-2023

Acta, edicte i termini d'al·legacions

Data de publicació: 28-11-2022

Convocatòria a l'entrevista

Data de publicació: 03-11-2022

Nomenament de la comissió de valoració

Data de publicació: 22-07-2022

Correcció d'errors. Nou termini

Data de publicació: 19-12-2016

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 28-11-2016

Tornar al llistat d'etapes

Resolució de continuïtat

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.