Detall Ocupació Pública

Procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits - convocatòria 3/21: C1-01. Administratiu de l'administració de la Generalitat

Codi SIA:: 3024102
Codi GVA:: 84926
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Etapa actual: Llista definitiva d'aprovats. Termini de recurs
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Concurs general de mèrits
Prova: Concurs de mèrits
Titulacions: Títol de batxiller o tècnic/a de formació professional o equivalents
Grup: C1
Núm. de places totals: 133

Places

Places

Descripció de places:

Places corresponents a l'adaptació de les ofertes d'ocupació pública de 2020 i 2021 mitjançant el Decret 69/2022, de 27 de maig, del Consell.

Requisits

Requisits

Per a l'admissió a aquest procés selectiu, serà necessari complir els requisits següents: 1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seua. 2. Edat: tindre complits setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació. 3. Estar en possessió del títol batxillerat o tècnic o tècnica de Formació Professional. No obstant això, de conformitat amb el que estableix l'apartat 2 de la disposició derogatòria única de l'LFPV, mentre no finalitzen els procediments selectius que aquesta preveu, es manté vigent la disposició transitòria quinzena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, i s'estén l'excepció que hi preveu als procediments selectius corresponents a les ofertes d'ocupació pública dels exercicis 2017-2021 i els processos d'estabilització d'ocupació temporal que regula la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat. Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si és el cas, del certificat d'equivalència corresponent. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea. 4. Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a exercir les corresponents funcions o tasques. 5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari, d'alguna administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitada o inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o de les pròpies del cos, l'agrupació professional funcionarial o l'escala objecte de les convocatòries. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent, ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes i en el seu estat l'accés a l'ocupació pública. No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de funcionari de carrera del mateix cos, escala o agrupació professional funcionarial de l'Administració de la Generalitat a què s'opta.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Etapa actual:

Llista definitiva d'aprovats. Termini de recurs

Recursos

Recursos

  • Recurs d'alçada

Publicació

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista definitiva d'aprovats. Termini de recurs

Data de publicació: 11-04-2024

Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 15-02-2024

Llista definitiva admesos/exclosos. Presentació de mèrits

Data de publicació: 25-09-2023

Nomenament de la comissió de valoració

Data de publicació: 31-05-2023

Llista provisional admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 27-04-2023

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 15-11-2022

Tornar al llistat d'etapes

Llista definitiva d'aprovats. Termini de recurs

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.