Detall Ocupació Pública

Avaluació de continuïtat-Direcció de Servei facultativa de Dermatologia M-Q i venereologia Departament de Salut de València-Arnau de Vilanova (plaça núm. 60485)

Codi SIA:: 3024120
Codi GVA:: 84966
Organisme: Conselleria de Sanitat
Etapa actual: Resolució de continuïtat
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Concurs específic de mèrits
Prova: Concurs de mèrits
Titulacions: Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica: Títol de llicenciat o graduat en Medicina i posseir el corresponent títol de metge especialista expedit, homologat i convalidat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
Grup: A1

Requisits

Requisits

Podran participar en esta convocatòria els facultatius amb nomenament de personal estatutari fix que ostenten plaça en l'especialitat a què es concurse en les institucions sanitàries de la Seguretat Social, així com els facultatius amb nomenament de funcionari de carrera, o laboral fix, que presten servicis en hospitals de titularitat pública amb programa acreditat per a la docència per la comissió nacional de la corresponent especialitat. Requisits exigits: a) Posseir la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea o reunir algun dels requisits establits en l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, referit a l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats. b) Posseir la titulació corresponent. c) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions que es deriven del corresponent nomenament. d) No haver sigut separat del servici, per mitjà d'expedient disciplinari, en qualsevol servici de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la corresponent professió. e) No excedir l'edat de jubilació. Els aspirants que opten a la plaça de Cap de Secció d'Urgència Hospitalària hauran de posseir el títol de llicenciat o graduat en Medicina i ostentar plaça en propietat en la categoria a la qual concursen.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Etapa actual:

Resolució de continuïtat

Publicació

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Resolució de continuïtat

Data de publicació: 02-02-2023

Acta, edicte i termini d'al·legacions

Data de publicació: 19-12-2022

Convocatòria a l'entrevista

Data de publicació: 22-11-2022

Modificació de la comissió de valoració

Data de publicació: 21-03-2022

Nomenament de la comissió de valoració

Data de publicació: 07-03-2022

Tornar al llistat d'etapes

Resolució de continuïtat

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.