Detall Ocupació Pública

Avaluació de continuïtat-Direcció de Secció facultativa de Neurologia- Departament de Salut de València-Arnau de Vilanova (plaça núm. 20156)

Codi SIA:: 3024123
Codi GVA:: 84969
Organisme: Conselleria de Sanitat
Etapa actual: Resolució de continuïtat
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Concurs específic de mèrits
Prova: Concurs de mèrits
Titulacions: Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica: Títol de llicenciat o grau en Medicina i posseir el corresponent títol de metge especialista, expedit, homologat o convalidat pel ministeri competent i acreditar almenys el grau II de carrera professional en la categoria i, en el seu cas, especialitat.
Grup: A1

Requisits

Requisits

a) Posseir la nacionalitat espanyola o d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o reunir algun dels requisits establits en l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, referit a l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres Estats. b) Trobar-se en possessió del títol de llicenciat o grau en Medicina i posseir el corresponent títol de metge especialista, expedit, homologat o convalidat pel ministeri competent i acreditar almenys el grau II de carrera professional en la categoria i, en el seu cas, especialitat. c) Posseir les capacitats físiques i psíquiques necessàries per a l'acompliment de les funcions que es deriven del corresponent nomenament. d) No haver sigut separat del servei, mitjançant expedient disciplinari, en qualsevol Servei de salut o administració Pública ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, en el seu cas, per a la corresponent professió. e) No excedir de l'edat de jubilació. f) En el cas dels nacionals d'altres Estats esmentats en el paràgraf a) no trobar-se inhabilitat, per sanció o pena, per a l'exercici professional o per a l'accés a funcions o serveis públics en un Estat membre, ni haver sigut separat, per sanció disciplinària, d'alguna de les seues Administracions o serveis públics.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Etapa actual:

Resolució de continuïtat

Publicació

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Resolució de continuïtat

Data de publicació: 02-02-2023

Acta, edicte i termini d'al·legacions

Data de publicació: 19-12-2022

Modificació convocatòria a l'entrevista

Data de publicació: 30-11-2022

Modificació convocatòria a l'entrevista

Data de publicació: 24-11-2022

Convocatòria a l'entrevista

Data de publicació: 22-11-2022

Modificació de la comissió de valoració

Data de publicació: 21-03-2022

Nomenament de la comissió de valoració

Data de publicació: 07-03-2022

Tornar al llistat d'etapes

Resolució de continuïtat

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.