Detall Ocupació Pública

Convocatòria 173/21. Proves selectives d'accés a l'APF-01-01 Servei de suport general de l'administració de la Generalitat. Escala Subalterns, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental

Codi SIA:: 3024399
Codi GVA:: 87532
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Etapa actual: Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Procés d'estabilització
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Agrupacions professionals funcionarials (APF) sense requisit de titulació (antic grup E)
Grup: APF
Núm. de places totals: 102

Places

Places

Distribució de places:

  • Torn lliure: 90
  • Diversitat funcional: 8
  • Malaltia mental: 4

Requisits

Requisits

1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seua. 2. Edat: tindre complits setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació. 3. Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a exercir les corresponents funcions o tasques. 4. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari, d'alguna administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitada o inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o de les pròpies del cos, l'agrupació professional funcionarial o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent, ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes i en el seu estat l'accés a l'ocupació pública. 5. Podran optar als llocs reservats per a persones amb diversitat funcional les persones aspirants que complisquen els requisits anteriors i acrediten un grau de diversitat funcional igual o superior al 33 %, aspecte que han de formular expressament en la sol·licitud de participació seguint les instruccions que estableix la base 4. Podran optar als llocs reservats per a persones amb malaltia mental les persones aspirants que complisquen els requisits anteriors, acrediten un grau de diversitat funcional igual o superior al 33 %, la valoració de la qual derive d'una malaltia mental, i que ho formulen expressament en la sol·licitud de participació seguint les instruccions que estableix la base 4. Les condicions per a l'admissió a la prova s'han de reunir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió. L'administració podrà requerir, en qualsevol moment, les persones aspirants perquè acrediten el compliment dels requisits exigits per a la seua participació, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagen d'aportar en aquest procés selectiu. Si els requisits no s'acrediten o els documents no s'aporten, en el termini dels deu dies hàbils següents a la notificació del requeriment, la persona aspirant podrà quedar exclosa del procés selectiu. No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de funcionari de carrera del mateix cos, escala o agrupació professional funcionarial de l'Administració de la Generalitat al qual s'opta.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Etapa actual:

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses

Recursos

Recursos

  • Recurs contenciós administratiu
  • Recurs potestatiu de reposició

Publicació

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses

Data de publicació: 10-06-2024

Modificació composició del tribunal

Data de publicació: 08-02-2024

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 03-01-2024

Llista provisional admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 13-12-2023

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 23-12-2022

Tornar al llistat d'etapes

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.