Detall Ocupació Pública

Tècnic/a Higiene (Concurs Mèrits Llei 20/2021)

Codi SIA:: 3024525
Codi GVA:: 87918
Organisme: Conselleria de Sanitat
Etapa actual: Llista provisional. Termini d'al·legacions
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Procés d'estabilització
Prova: Concurs de mèrits
Titulacions: Titulació universitària de grau / llicenciatura / diplomatura o equivalents (subgrup 1/ subgrup 2)
Titulació específica: Titulació universitària oficial (llicenciatura, diplomatura, enginyeria superior, arquitectura superior, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o títol universitari oficial de grau) i, a més, comptar amb la formació mínima que habilita per al desenvolupament de les funcions de nivell superior en l'especialitat d'Higiene Industrial, d'acord amb la duració, el contingut i la distribució horària que s'especifiquen en l'annex VI del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, acreditada per una universitat o certificada per una entitat formativa autoritzada per l'autoritat laboral, d'acord amb la disposició addicional primera del Reial decret 337/2010, de 19 de març, que modifica el Reial decret 39/1997, de 17 de gener.
Grup: A1/A2
Enllaç a organisme: https://www.san.gva.es
Núm. de places totals: 1

Requisits

Requisits

1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola, o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea, o tindre aquest dret segons el que preveu el Reial decret 543/2001, de 18 de maig. Independentment de la nacionalitat, hi poden participar els i les cònjuges de les persones espanyoles i les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan ho preveja el tractat corresponent, sempre que no hi haja separació de dret, els seus descendents i els dels seus cònjuges, sempre que no hi haja separació de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents. En el cas d'aspirants de nacionalitat i llengua oficial diferent de l'espanyola, han d'acreditar un coneixement suficient del castellà mitjançant un diploma d'espanyol com a llengua estrangera nivell B2 expedit per l'organisme oficial competent. Estan exemptes d'acreditar el coneixement de l'idioma espanyol les persones aspirants el títol de les quals, en virtut del qual es presenten a aquestes proves selectives, s'haja cursat en espanyol en alguna universitat o centre educatiu espanyol, o d'estats la llengua oficial dels quals siga l'espanyola, o que acrediten haver conclòs en l'Estat espanyol el període de formació sanitària especialitzada en Ciències de la Salut. 2. Edat: tindre complits 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa. 3. Titulació: posseir, dins del termini de sol·licituds que s'especifica en aquesta convocatòria, el títol exigit per a cada categoria i/o especialitat, d'acord amb el que recull l'annex d'aquesta convocatòria, o estar en condicions d'obtindre'l dins del termini de presentació de sol·licituds. S'entendrà que està en condicions d'obtindre-la qui acredite haver finalitzat amb una avaluació positiva la formació exigida per a la seua consecució dins del termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació. 4. Capacitat: tindre la capacitat funcional necessària per a l'acompliment de les tasques que es deriven del nomenament corresponent, capacitat que s'ha d'acreditar dins del termini que requereix aquesta convocatòria mitjançant un certificat mèdic, de manera que la presa de possessió quedarà supeditada a la superació d'aquest requisit. 5. Habilitació: no haver sigut separat/ada del servei, mitjançant un expedient disciplinari, de qualsevol servei de salut o administració pública, ni trobar-se inhabilitat/ada amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la professió corresponent. En el cas de persones nacionals d'altres estats esmentats en el punt 1, no haver sigut inhabilitat/ada, per sanció o pena, per a l'exercici professional o per a l'accés a funcions o serveis públics en un estat membre de la Unió Europea, ni haver sigut separat/ada, per sanció disciplinària, d'alguna de les seues administracions o serveis públics. Així mateix, i, segons l'apartat 5 de l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, sempre que l'activitat implique un contacte habitual amb menors, no haver sigut condemnat/ada, per sentència ferma, per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i identitat de gènere, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual, la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans. En el moment de la presa de possessió, s'ha d'acreditar aquesta circumstància en el departament de salut corresponent mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. 6. Abonament de taxa: haver pagat la taxa de participació, en el cas de no estar-ne exempt/a, segons especifica la base 3 d'aquesta convocatòria. 7. No tindre la condició de personal estatutari fix en la mateixa categoria i, si és el cas, especialitat convocada, en tot el Sistema Nacional de Salut. Aquest requisit s'haurà de complir durant tot el procés, fins a l'últim dia del termini possessori de la plaça adjudicada. Les persones adjudicatàries de places que, en el moment de la formalització del nomenament, en tinguen un altre en la mateixa categoria professional, en un altre servei de salut diferent d'aquell en el qual se'ls adjudica la plaça, no podran formalitzar el nou nomenament, ja que incompleixen el que preveu la convocatòria. Qui estiga exercint ja un altre lloc o activitat en el sector públic i accedisca, en virtut d'algun dels processos selectius derivats de la Llei 20/2021, a un nou lloc o plaça del sector públic que resulte incompatible en virtut de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, haurà d'optar per un d'aquests, dins del termini de presa de possessió i abans d'aquesta presa de possessió. Si no hi ha opció en el termini assenyalat, s'entendrà que opten per la plaça nova i es passarà a la situació d'excedència voluntària en la d'origen.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Etapa actual:

Llista provisional. Termini d'al·legacions

Termini de presentació: des de: 08-03-2024 fins a: 22-03-2024

Descripció del termini

Descripció del termini

Es concedeix un termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la publicació d’aquesta resolució per a formular al·legacions relatives a la puntuació obtinguda.

Publicació

Publicació

Informació complementària

Informació complementària

ACORD de 5 de març de 2024 del tribunal del subgrup A1 de personal estatutari de gestió i serveis, pel desenvolupament i execució del procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir les places estatutàries previstes als Annexos I i II del Decret 71/2022, de 27 de maig, del Consell, pel qual es publica el llistat provisional de valoració de mèrits en la categoria tècnic o tècnica d’higiene.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data publicació: 07-03-2024

Modificació composició del tribunal

Data publicació: 02-02-2024

Nomenament de tribunal

Data publicació: 07-11-2023

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses

Data publicació: 10-10-2023

Llista provisional admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data publicació: 28-04-2023

Aportació de mèrits

Data publicació: 23-12-2022

Bases i obertura de termini

Data publicació: 23-12-2022

Tornar al llistat d'etapes

Llista provisional. Termini d'al·legacions

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.