Detall Ocupació Pública

Cap de servici facultatiu de Farmàcia Hospitalària. Departament de Salut d’Alacant-Sant Joan d’Alacant (núm. de lloc 37651)

Codi SIA:: 3046632
Codi GVA:: 96939
Organisme: Conselleria de Sanitat
Etapa actual: Nomenament
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Concurs específic de mèrits
Prova: Concurs de mèrits
Titulacions: Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica: Tindre el títol de llicenciat o graduat en Medicina i el títol corresponent de farmacèutic/a especialista en farmàcia hospitalària, expedit, homologat o convalidat pel ministeri competent, i acreditar almenys el grau II de carrera professional en la categoria i, si és el cas, l'especialitat.
Grup: A1
Núm. de places totals: 1

Requisits

Requisits

a) Posseir la nacionalitat espanyola o d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o reunir algun dels requisits establits en l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, referit a l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres Estats. b) Trobar-se en possessió del títol de llicenciat o grau en Medicina i posseir el corresponent títol de metge especialista, expedit, homologat o convalidat pel ministeri competent. Els aspirants que opten a la plaça de cap de secció de microbiologia i parasitologia, hauran de trobar-se en possessió del títol de llicenciat o grau en Medicina o *Qímica, Biologia, Bioquímica, Farmàcia i l'especialitat corresponent. Tots els aspirants hauran d'acreditar almenys el grau II de carrera professional en la categoria i, en el seu cas, especialitat c) Posseir les capacitats físiques i psíquiques necessàries per a l'acompliment de les funcions que es deriven del corresponent nomenament. d) No haver sigut separat del servei, mitjançant expedient disciplinari, en qualsevol Servei de salut o administració Pública ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, en el seu cas, per a la corresponent professió. e) No excedir de l'edat de jubilació. f) En el cas dels nacionals d'altres Estats esmentats en el paràgraf a) no trobar-se inhabilitat, per sanció o pena, per a l'exercici professional o per a l'accés a funcions o serveis públics en un Estat membre, ni haver sigut separat, per sanció disciplinària, d'alguna de les seues Administracions o serveis públics. Acreditació de requisits. Els requisits s'hauran de complir l'últim dia de termini legal de presentació de sol·licituds, i mantindre's fins a la presa de possessió.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Etapa actual:

Nomenament

Publicació

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Nomenament

Data de publicació: 04-06-2024

Acta i edicte

Data de publicació: 08-05-2024

Convocatòria a l'entrevista

Data de publicació: 15-04-2024

Nomenament de la comissió de valoració

Data de publicació: 15-03-2024

Llista definitiva d'admesos/exclosos

Data de publicació: 06-03-2024

Llista provisional d'admesos/exclosos

Data de publicació: 04-03-2024

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 23-01-2024

Tornar al llistat d'etapes

Nomenament

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.