Detall Ocupació Pública

Avaluació continuïtat Direcció de Secció facultativa d'Hematologia i Hemoteràpia Departament de Salut València-Doctor *Peset (núm. plaça 45530 )

Codi SIA:: 3048387
Codi GVA:: 97231
Organisme: Conselleria de Sanitat
Etapa actual: Nomenament de la comissió de valoració
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Concurs específic de mèrits
Prova: Concurs de mèrits
Titulacions: Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica: Tindre el títol de llicenciat o graduat en Medicina i el títol corresponent de metge especialista, expedit, homologat o convalidat pel ministeri competent, i acreditar almenys el grau II de carrera professional en la categoria i, si és el cas, l'especialitat.
Grup: A1

Requisits

Requisits

a) Tindre la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea, o reunir algun dels requisits establits en l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic respecte de l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats. b) Estar en possessió del títol de llicenciat o grau en Medicina i tindre el títol corresponent de metge especialista, expedit, homologat o convalidat pel ministeri competent, i acreditar almenys el grau II de carrera professional en la categoria i, si és el cas, l'especialitat. c) Tindre les capacitats físiques i psíquiques necessàries per a l'exercici de les funcions que es deriven del nomenament corresponent. d) No haver sigut separat del servei, mitjançant un expedient disciplinari, en qualsevol servei de salut o administració pública ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la professió corresponent. e) No superar l'edat de jubilació. f) En el cas dels nacionals d'altres estats esmentats en el paràgraf a, no trobar-se inhabilitat, per sanció o pena, per a l'exercici professional o per a l'accés a funcions o serveis públics en un estat membre, ni haver sigut separat, per sanció disciplinària, d'alguna de les seues administracions o els serveis públics.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Etapa actual:

Nomenament de la comissió de valoració

Publicació

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Nomenament de la comissió de valoració

Data publicació: 05-02-2024

Tornar al llistat d'etapes

Nomenament de la comissió de valoració

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.