Policia local


 • Descripció

  Policia local


 • Organisme

  Alfara del Patriarca
  Plaça San Juan de Ribera, 4
  Tel:961391946
  Fax:961395661


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa o qualsevol altra que es puga establir per llei.
  c) Estar en possessió del títol de Batxillerat Superior, BUP, FP de 2n grau o equivalent, o complir les condicions per a obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència ha de ser reconeguda per l'administració competent i ha d'estar degudament acreditada documentalment pels aspirants.
  d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que s'estableixen en l'annex II de l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'estableixen els criteris per a la selecció dels policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i reconeixement mèdic, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  e) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  f) Mancar d'antecedents penals per delictes dolosos.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.


 • Taxa ordinària

  100,00 €


  Descripció de la taxa

  Compte municipal: ES49 2038 6208 1960 0000 5702.


 • Documentació / Informació

  - Còpia compulsada del DNI, NIF o, si escau, passaport.
  - Justificant del pagament pels drets d'examen, mitjançant un ingrés bancari o resguard d'abonament, i que ascendeix a la quantitat de 100 euros, que haurà d'ingressar-se en el següent compte municipal:
  ES49 2038 6208 1960 0000 5702.
  Els drets d'examen mencionats només seran retornats als candidats que no siguen admesos en el procediment selectiu, per falta d'algun dels requisits exigits per a participar en aquest.
  L'impagament dels drets d'examen donarà lloc a l'exclusió de l'aspirant, en la resolució per la qual s'aprove la llista d'aspirants admesos i exclosos.
  - Els documents acreditatius del compliment dels requisits per a participar, mitjançant documents originals o còpies compulsades, i, en concret, els següents:
  a) Còpia del títol exigit (original o còpies compulsades)
  b) Documentació acreditativa d'estar en possessió dels permisos de conducció que s'exigeixen.
  c) Els aspirants entregaran un certificat mèdic oficial en el qual conste expressament que l'aspirant no es troba impedit ni incapacitat per a l'accés a la funció pública, d'acord amb el que s'estableix en l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques. Així mateix s'hi farà constar l'alçada de l'aspirant. Els certificats presentats no podran tindre una antiguitat superior a tres mesos.

  La falta de presentació d'aquest certificat o la seua presentació defectuosa, exclourà els aspirants de la participació en el procés de selecció que es convoca.
  d) La documentació acreditativa d'estar en possessió dels mèrits que, si escau, s'al·leguen, mitjançant originals o fotocòpies compulsades. No es tindran en compte els mèrits que no s'aporten i acrediten degudament en el termini de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'aquest ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.alfaradelpatriarca.es/borses-de-treball-monitora-i-policia/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar