Agent de policia local


 • Descripció

  Agent de policia local


 • Organisme

  el Pinós/Pinoso
  Plaza De España, 1
  Tel:966970250
  Fax:965477067


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Anul·lació de les bases)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C - Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • Titulació

  Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • Requisits especifics

  Permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes A o A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg, i de la classe B.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Tindre complits els 18 anys a la data de conclusió del termini de presentació d'instàncies.
  c) Estar en possessió del títol acreditatiu del nivell educatiu de Batxillerat o equivalent.
  d) No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions, d'acord amb el barem d'exclusions mèdiques previstes en l'annex II de l'Ordre de 23 de novembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Publiques de la Generalitat. A més, ha de tindre una estatura mínima d'1'65 metres els homes o 1'60 les dones.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions publiques.


 • Taxa ordinària

  70,00 €


  Descripció de la taxa

  S'ha d'acompanyar del justificant d'haver abonat la taxa en el compte ES21 0081 1027 3900 0102 2813 de l'Ajuntament del Pinós.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  - Les persones aspirants que vulguen prendre part en la convocatòria han d'omplir la sol·licitud que figura com a model en l'annex I, i han de manifestar, en tot cas, de manera expressa que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa, el torn pel qual s'opta i que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en aquestes bases, referits a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, la qual cosa han d'acreditar amb caràcter previ a la presa de possessió, en cas de ser seleccionades.
  - Les persones aspirants queden vinculades a les dades que hagen fet constar en les seues sol·licituds, i només poden demanar-ne la modificació mitjançant un escrit motivat, dins del termini establit per a la presentació de sol·licituds.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de dirigir a l'alcalde president, o s'han de presentar en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú o en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://vivir.pinoso.org/empleo-adl/ofertas-bolsas-empleo/ 1487757156576-53dc7850-36f0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar