Agent de policia local


 • Descripció

  Agent de policia local


 • Organisme

  Guardamar del Segura
  Plaza Constitucion, 5
  Tel:965729014
  Fax:965727088


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado, de data 15/05/2019.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C - Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • Titulació

  Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Haver superat el curs de capacitació corresponent a la categoria a la qual s'accedeix i la fase prèvia, realitzats per l'IVASPE. (Sense efectes, segons disposició transitòria segona, dos, de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat)
  c) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  d) No tindre antecedents penals.
  e) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a cada escala o, si escau, l'equivalent per al grup al qual pertany la plaça convocada, d'acord amb la legislació bàsica de l'Estat.
  f) Tindre com a mínim díhuit anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  g) Comprometre's, per mitjà de declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  h) Estar en possessió dels permisos que habiliten la conducció de vehicles automòbils i motocicletes (B i A).
  i) No patir cap malaltia o tindre un defecte que impedisca l'acompliment de les funcions d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que s'establisquen reglamentàriament.
  j) Qualssevol altres requisits específics d'accés relacionats amb les funcions i les tasques que s'exerciran que es determinen reglamentàriament.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  1 PLAÇA PER TORN MOBILITAT I 1 PLAÇA PER TORN LLIURE


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  - Certificat mèdic en el qual s'ha de fer constar expressament que es compleix amb el quadre d'exclusions mèdiques recollides en l'annex II, de l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques.
  - Justificant del pagament de la taxa per concurrència a les proves selectives per a l'ingrés de personal per un import de 11,07 euros, que s'ha de liquidar a través del quadern 60, o acreditació de la situació de desocupació, mitjançant un certificat de situació. Per a l'obtenció del quadern 60, les persones interessades podran, a la seua elecció:
  - Sol·licitar-lo de forma presencial en les oficines de l'Ajuntament, en el Departament de Recaptació.
  - Sol·licitar-lo a través del correu electrònic:
  tesoreriaguardamar@hotmail.es, per a la qual cosa s'ha d'indicar el nom, els cognoms, el document nacional d'identitat i adreça postal completa, i se'ls remetrà per la mateixa via.
  - L'ordenança fiscal reguladora municipal de la taxa per concurrència a les proves selectives per a l'ingrés de personal, en l'article 6 sobre exempcions i bonificacions, estableix que estan exempts de la taxa els subjectes passius que acrediten fefaentment estar en desocupació.


 • Lloc de presentació

  Registre General o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.guardamardelsegura.es/2018/11/22/bases-proceso-selectivo-agentes-de-policia-local-publicado-22-11-2018/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar