Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  La Vilavella
  Plaça de La Vila, 1
  Tel:964677448
  Fax:964677635


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional


 • Requisits especifics

  - Tindre una estatura mínima d'1,65 metres per als homes i d'1,60 metres per a les dones.
  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg, per a permisos de conducció de motocicletes obtinguts abans del 8 de desembre de 2009 (Reglament general de conductors, aprovat per l'RD 772/1997 de 30 de maig) o A2 que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 35 kW i una relació potència/pes màxima de 0,2 kW/kg, i no derivades d'un vehicle amb més del doble de la seua potència, per als obtinguts a partir de la data esmentada (Reglament general de conductors vigent, aprovat per l'RD 828/2009 de 8 de maig).


 • Requisits generals

  Per als aspirants que accedisquen per TORN LLIURE:
  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxiller Superior o equivalent, o complir les condicions per a obtindre'l en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'homologació i/o equivalència de qualsevol títol l'ha d'aportar la persona interessada, degudament acreditada per l'autoritat acadèmica competent.
  c) No patir cap malaltia ni cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que es recullen en l'annex d'aquestes bases.
  d) Tindre complits 18 anys sense que excedisca l'edat de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.


 • Taxa ordinària

  60,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa s'ha d'ingressar en el compte municipal de Cajamar, núm. ES37 3160 7489 1927 3200 0019.


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 2 places per mitjà de concurs oposició.
  - Torn de mobilitat: 1 plaça per mitjà de concurs de mèrits.

  Si la plaça oferida a torn de mobilitat no s'ocupa per aquest procediment de selecció, incrementarà les que s'han de proveir per oposició lliure.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria s'han de dirigir a l'alcalde president d'aquest Ajuntament i estaran a disposició de l'aspirant en la web municipal (https://lavilavella.com/).

  A les instàncies s'ha d'adjuntar:
  a) Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.
  b) Certificat mèdic oficial amb un període de vigència no superior a 3 mesos, en què es faça constar expressament la capacitat per a concórrer a les proves físiques exigides en aquestes bases, així com el fet que no es troben impedits o incapacitats per a l'accés a la funció pública. Tot això d'acord al quadre d'exclusions mèdiques de l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques. La falta de presentació del certificat esmentat impedirà que els aspirants participen en el procés de selecció que es convoca. Aquest certificat ha de ser l'original o una còpia compulsada.
  Les persones que tinguen la condició de funcionari públic de l'Ajuntament de la Vilavella estan exemptes de justificar les condicions i els requisits ja justificats per a obtindre el seu nomenament anterior i han de presentar únicament el certificat que acredite la condició i la resta de circumstàncies que consten en el seu expedient personal. La documentació acreditativa per a avaluar els mèrits i l'experiència previstos en la convocatòria l'han d'aportar les persones aspirants que hagen superat la fase d'oposició i passen a la fase de concurs, dins del termini de deu dies hàbils en què siguen emplaçades pel tribunal, d'acord amb l'article 11.1 del Decret 33/99, de 9 de març, del Govern Valencià.


 • Lloc de presentació

  Al Registre General o en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


 • Altres formes de presentació

  a) Als registres dels òrgans administratius a què s'adrecen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.canaloposiciones.com/ultimas_oposiciones_administracion_local_ayuntamiento_de_vilavella_la-2ala7835ap1.htm


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar