Agent de Policia Local


 • Descripció

  Agent de Policia Local


 • Organisme

  Montanejos
  Plaza España, 1
  Tel:964131032
  Fax:964131337


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  - No tindre antecedents penals.
  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  - Comprometre's a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  - Tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Tindre complits els 18 anys a la data de conclusió del termini de presentació d'instàncies i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol acreditatiu del nivell educatiu de Batxillerat o equivalent.
  d) No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions, d'acord amb el barem d'exclusions mèdiques previstes en l'annex II de l'Ordre de 23 de novembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Publiques de la Generalitat.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions publiques.

  Les condicions per a ser admés al procés selectiu han de reunir-se en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió.


 • Taxa ordinària

  200,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha d'efectuar per mitjà d'autoliquidació, a través de l'entitat bancària col·laboradora Cajamar, en el número de compte ES75 3058 7418 5227 3200 0026.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  TORN LLIURE


 • Documentació / Informació

  Els aspirants que desitgen prendre part en la convocatòria han d'omplir la sol·licitud que figura com a model en l'annex I.

  Les sol·licituds s'han de dirigir a l'alcalde president, o s'han de presentar en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Les persones aspirants queden vinculades a les dades que hagen fet constar en les seues sol·licituds, i només poden demanar-ne la modificació mitjançant un escrit motivat, dins del termini establit per a la presentació de sol·licituds.

  A la instància s'han d'adjuntar els documents següents:
  - Còpia del justificant o resguard acreditatiu d'haver efectuat l'ingrés de la taxa. Cal presentar, si és el cas, el resguard del gir postal o telegràfic del seu abonament, i s'hi ha de fer constar la convocatòria a què correspon l'ingrés. La no-inclusió en la llista d'aspirants admesos atorga el dret al reintegrament de la quantitat ingressada, amb la sol·licitud prèvia expressa de la persona interessada.
  - Fotocòpia del DNI.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://montanejos.sedelectronica.es/?x=UOroLG6dXTJFhUZc420iIQ


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar