Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Villena
  Plaza Santiago, 1
  Tel:965801150
  Fax:965806146


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  - Tindre una alçada mínima d'1'65 m, els homes i 1'60 m, les dones.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió de la titulació necessària per a exercir llocs del grup C1 o superior, o equivalent, o complir les condicions requerides per a obtindre-la, en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  c) No patir una malaltia ni tindre un defecte físic que impedisca el normal exercici de les funcions pròpies de l'escala i categoria a la qual s'aspira d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques que s'estableix en l'annex II, apartat A de l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques de la Generalitat Valenciana.
  d) No haver sigut separat del servei de qualsevol de les administracions públiques, en virtut d'un expedient disciplinari, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.
  e) Tindre complits díhuit anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.

  _
  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  - Tindre una alçada mínima d'1'65 m, els homes i 1'60 m, les dones.


 • Taxa ordinària

  26,91 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés s'ha d'efectuar a favor de l'Ajuntament de Villena en el compte corrent del Banc Sabadell núm. ES89-0081-1021-6500-0105-0006, i s'hi ha de fer constar en el moment de pagament el concepte següent: Nom de la persona aspirant i nom de la convocatòria (agent de policia).
  L'impagament o la no-justificació de l'abonament de la taxa no serà un requisit esmenable i donarà lloc a l'exclusió de l'aspirant, en la resolució per la qual s'aprove la llista de persones aspirants admeses i excloses.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS:
  - Els aspirants amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, per a la qual cosa han d'adjuntar a la instància els documents indicats en les bases.
  - Els aspirants que estan en situació de desocupació, no hagen rebutjat oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i no perceben cap prestació econòmica per aquest concepte, per a la qual cosa han d'adjuntar a la instància els documents indicats en les bases.

  BONIFICACIONS:
  - En cas que es demostre que la persona aspirant és integrant d'una família nombrosa de categoria especial, hi haurà una bonificació del 100 %, és a dir, 0 euros.
  En cas que siga membre de família nombrosa de categoria general, la taxa serà del 50 %, és a dir, 13,46 euros.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  És objecte d'aquesta convocatòria la provisió en propietat de dues places d'agent de la Policia Local, vacants en la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Villena i classificades en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local i els seus auxiliars, enquadrades en l'escala bàsica, grup C, subgrup C1.


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades tindran a la seua disposició el model normalitzat de sol·licitud en el Registre General i en la pàgina web municipal www.villena.es i s'han de dirigir a l'alcalde president de l'Ajuntament de Villena.
  Les instàncies han d'anar acompanyades de:
  a) Fotocòpia, preferentment a color, del document nacional d'identitat.
  b) Resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen.
  c) En el cas de persones amb discapacitat, han d'aportar:
  1. Certificat acreditatiu d'aquesta condició.
  2. Còpia de la declaració anual de l'IRPF de l'any anterior o certificat acreditatiu de no haver presentat declaració de l'IRPF.
  d) En cas de desocupats, han d'aportar:
  1. Document de renovació de la demanda d'ocupació (DARDE).
  - Certificat del SEPE de la situació de desocupació.
  3. Certificat del fet que no ha rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'ha negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals.
  4. Còpia de la declaració anual de l'IRPF de l'any anterior o certificat acreditatiu de no haver presentat declaració de l'IRPF.
  e) En el cas que pertanga a una família nombrosa de categoria especial o família nombrosa de categoria general, han d'aportar en els dos casos:
  1. Fotocòpia del títol de família nombrosa degudament compulsat.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament o en la forma que determinen els articles 14 a 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.villena.es/rrhh/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar