Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Elx/Elche
  Plaça de Baix, 2
  Tel:966658000
  Fax:966650854


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió de la titulació necessària per a exercir llocs del grup C1 o superior, o equivalent, o complir les condicions requerides per a obtindre-la, en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  c) No patir cap malaltia ni defecte físic que impedisca el normal exercici de les funcions pròpies de l'escala i categoria a què s'aspira.
  d) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classe B, en condicions per a accedir al permís BTP i A, que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0'16 kW/kg.
  e) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de la comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
  f) Tindre complits díhuit anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  g) Tindre una estatura mínima d'1'65 m els homes i d'1'60 m les dones.
  h) No tindre antecedents penals o tindre'ls cancel·lats.

  NACIONALS D'ALTRES PAÏSOS
  A les proves de la present convocatòria no s'admetrà la concurrència d'aspirants de nacionalitat diferent de l'espanyola (art. 54.1 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana i art. 57.1 de la Llei 7/2007 de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic).


 • Taxa ordinària

  13,89 €


  Descripció de la taxa

  Els aspirants, abans de presentar la sol·licitud, han d'ingressar l'import de la taxa. La sol·licitud s'utilitzarà com a declaració-liquidació per a efectuar el pagament en alguna de les entitats bancàries col·laboradores que es detallen en el dors d'aquesta.
  També es pot efectuar el pagament de la taxa amb targeta en l'adreça d'Internet següent:
  https://portal1.lacaixa.es/apl/pagos/index_es.html?CODCPR=90INI001, i consignar el codi CPR que s'obté en omplir la instància per complet i imprimir-la.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES  PER A LES CONVOCATÒRIES DE LA GENERALITAT

  Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat (DOGV de 22/03/05, núm. 4971)

  Article 35. Exempcions i bonificacions

  U. Estan exempts del pagament de la tarifa 1, "admissió a proves selectives", de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.

  Dos. Estan exempts del pagament de les tarifes 1 [admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria especial.

  Tres. Obtindran una bonificació del 50 per 100 de la quota de les tarifes 1 [admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria general.


  PER A ALTRES CONVOCATÒRIES

  Cada convocatòria especifica en les bases les possibles exempcions o descomptes.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  TORN LLIURE


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar la participació en les proves cal dirigir-les a la Presidència de la Corporació.

  Els opositors han de manifestar en la instància que reuneixen totes les condicions que s'exigeixen en la base segona, referides a la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds i que es comprometen a prestar el
  jurament o la promesa preceptius.

  Juntament amb la instància cal presentar una còpia compulsada de la titulació requerida, com a condició per a formar part del procés selectiu.


 • Lloc de presentació

  - En el Registre General de l'Ajuntament.
  - En la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu de les administracions públiques. En aquest cas, s'haurà d'estampar, en la sol·licitud, el segell del registre de l'organisme en què es presente o el segell de certificació postal de qualsevol oficina de Correus.


 • Altres formes de presentació

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'administració local si, en aquest últim cas, se n'haguera subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.elche.com/micrositios/recursos-humanos/cms/menu/oferta-publica-empleo/?set_language=va


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar