Policia local


 • Descripció

  Policia local


 • Organisme

  Petrer
  Plaça Baix, 1
  Tel:966989400
  Fax:965376968


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Modificació bases (nova obertura de termini)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió o haver complit les condicions per a l'obtenció del títol de Batxillerat Superior, Formació Professional de 2n grau, o equivalent, en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies; l'equivalència ha de ser reconeguda per l'administració competent en cada cas concret i degudament acreditada en aquest sentit per les persones aspirants.
  c) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les corresponents funcions d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques que estableix l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'estableixen els criteris mínims per a la selecció dels policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i de reconeixement mèdic, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  d) Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes, de les entitats locals o de qualsevol una altra institució juridicopública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
  f) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
  g) Tindre els permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).


 • Places

  Nombre de places

  5

  Descripció de les places

  Places corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016 i 2017.

  - Torn lliure: 4 places.
  - Torn de mobilitat: 1 plaça.

  Si la plaça que s'ofereixen en el torn de mobilitat no es cobreix per aquest torn, passarà al torn lliure.

  De les places oferides al torn lliure, es reservarà el 30 % de les places per a dones, és a dir, 1 plaça. Així mateix, s'hi podran afegir les vacants que s'hagen produït abans de la data de realització del primer exercici d'aquestes proves selectives.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies que sol·liciten prendre part en aquesta convocatòria s'han de dirigir a la Sra. alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament de Petrer, i s'ha d'utilitzar la instància model que es pot obtindre a l'Oficina d'Informació Municipal i en la seu electrònica (www.petrer.es)


 • Lloc de presentació

  A l'Oficina de Registre d'Entrada o d'acord amb el que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el corresponent conveni. c) En les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://petrer.es/?lang=ca


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar