Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Alcàsser
  Plaça del Castell, 1
  Tel:961240347
  Fax:961240272


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Nova obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxiller o Tècnic, o equivalent, o complir les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència ha de ser reconeguda per l'administració competent en cada cas concret i ha d'estar degudament acreditada en aquest sentit per les persones aspirants.
  c) No patir cap malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions corresponents, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establides en l'annex III, i tindre una estatura mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  d) Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes, de les entitats locals o de qualsevol una altra institució juridicopública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
  f) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  g) Comprometre's a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.
  h) No tindre antecedents penals.

  Tots els requisits han de fer referència al dia en què acabe el termini de presentació d'instàncies, i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu i fins al moment de la presa de possessió.


 • Taxa ordinària

  150,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés es pot efectuar directament o mitjançant una transferència en el compte de la Caixa, amb el codi d'identificació 2100 7195 01 2200007835, del qual és titular l'Ajuntament d'Alcàsser o, si escau, per gir postal o telegràfic, per a la qual cosa s'ha d'especificar en tots els casos «Agents Policia Local» juntament amb la identificació de la persona aspirant que efectua l'ingrés.

  Els esmentats drets d'examen només es retornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Plaça compresa en l'oferta d'ocupació pública 2018. La plaça convocada es proveirà per torn lliure.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en la convocatòria s'han de dirigir a la Senyora Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament d'Alcàsser.

  Les instàncies han d'anar acompanyades de:
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Al Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar