Detall

Grup E sector administració general (Convocatòria 28/08)


 • Descripció

  Grup E sector administració general (Convocatòria 28/08)


 • Organisme

  Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  C/ Palau, 14, 46003 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Nomenament)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits especifics

  Titulació: estar en possessió del títol de Certificat d'Escolaritat o equivalent o complides les condicions per a obtindre abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.


 • Requisits generals

  Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

  TÍTOL IV. ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA RELACIÓ DE SERVICI.
  CAPÍTOL I. ACCÉS A L'OCUPACIÓ PÚBLICA I ADQUISICIÓ DE LA RELACIÓ DE SERVICI

  Article 2. Àmbit d'aplicació.
  1. Este Estatut s'aplica al personal funcionari i en allò que procedisca al personal laboral al servici de les següents Administracions Públiques:
  a.L'Administració General de l'Estat.
  b.Les Administracions de les comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla.
  c.Les Administracions de les Entitats Locals.
  d.Els Organismes Públics, Agències i la resta d'Entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculades o dependents de qualsevol de les Administracions Públiques.
  e.Les Universitats Públiques


  Article 56. Requisits generals.
  1. Per a poder participar en els processos selectius serà necessari reunir els requisits següents:
  a.Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article següent.
  b.Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c.Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per Llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d.No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en el que haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  e.Posseir la titulació exigida.
  2. Les Administracions Públiques, en l'àmbit de les seues competències, hauran de preveure la selecció d'empleats públics degudament capacitats per a cobrir els llocs de treball en les comunitats autònomes que gaudisquen de dos llengües oficials.
  3. Podrà exigir-se el compliment d'altres requisits específics que tinguen relació objectiva i proporcionada amb les funcions assumides i les tasques a exercir. En tot cas, hauran d'establir-se de manera abstracta i general.


  Article 57. Accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats.
  1. Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea podran accedir, com a personal funcionari, en igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques, a excepció d'aquells que directament o indirectament impliquen una participació en l'exercici del poder públic o en les funcions que tenen com a objecte la salvaguarda dels interessos de l'estat o de les Administracions Públiques.
  A este efecte, els Òrgans de Govern de les Administracions Públiques determinaran les agrupacions de funcionaris previstes en l'article 76 a les quals no puguen accedir els nacionals d'altres estats.
  2. Les previsions de l'apartat anterior s'aplicaran, siga quina siga la seua nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'esta edat dependents.
  3. L'accés a l'ocupació pública com a personal funcionari, s'estendrà igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels Tractats Internacions celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què s'aplique la lliure circulació de treballadors, en els termes establits en l'apartat 1 d'este article.
  4. Els estrangers a què es referixen els apartats anteriors, així com els estrangers amb residència legal a Espanya podran accedir a les Administracions Públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.
  5. Només per Llei de les Corts Generals o de les Assemblees Legislatives de les comunitats autònomes podrà eximir-se del requisit de la nacionalitat per raons d'interés general per a l'accés a la condició de personal funcionari.

  DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.
  Les previsions d'esta Llei s'apliquen a totes les comunitats autònomes respectant en tot cas les posicions singulars en matèria de sistema institucional i les competències exclusives i compartides en matèria de funció pública i d'autoorganització que els atribuïxen els respectius Estatuts d'Autonomia, en el marc de la Constitució.


 • Taxa ordinària

  5,58 €


  Descripció de la taxa

  S'ingressaran en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES  PER A LES CONVOCATÒRIES DE LA GENERALITAT

  Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat (DOGV de 22/03/05, núm. 4971)

  Article 35. Exempcions i bonificacions

  Un. Estan exempts del pagament de la tarifa 1, "Admissió a proves selectives", de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.

  Dos. Estan exempts del pagament de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria especial.

  Tres. Disfrutaran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria general.


  PER A ALTRES CONVOCATÒRIES

  Cada convocatòria especifica en les bases les possibles exempcions o descomptes


 • Places

  Nombre de places

  85

  Descripció de les places

  Torn d'accés lliure: 70 llocs
  Torn de discapacitats: 15 llocs


 • Documentació / Informació


  Els qui desitgen prendre part en estes proves selectives hauran d'omplir la sol·licitud que figura com a model en l'Annex II i que els serà facilitada en les Oficines Públiques que es relacionen en l'Annex III i en l'adreça d'internethttp://www.gva.es (apartat: Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Direcció General d'Administració Autonòmica, Oposicions i Concursos).


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds es presentaran pels interessats en les Oficines Públiques que figuren relacionades en l'Annex III, una vegada abonada la taxa que es fixa en la Base 5.

  ANNEX III
  (Oficines públiques)
  Alacant
  Direcció Territorial de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques
  Rambla de Méndez Núñez, 41, 3a planta, 03001 Alacant
  Telèfon 966478081 FAX 966478075
  Castelló
  Direcció Territorial de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.
  Carrer Major núm. 78, 12001 Castelló
  Telèfon 964358237 FAX 964358066
  València
  Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.
  Oficina PROP
  C/ Historiador Chabás núm. 2, 46003 València
  Descàrrega del model d'instància per internet.
  Http://www.gva.es (Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Direcció General d'Administració Autonòmica, Oposicions i Concursos, Oferta 2008)

  Oficines Prop
  Telèfon PROP 012 (963866000 per a trucades des de fora de la Comunitat Valenciana)

  Alacant
  C/ Churruca, 29 – 03003 Alacant
  Benidorm Racó de Loix. Av. Joan Fuster Zaragozá, 1 – 03503
  Benidorm
  Benidorm La Cala. C/ Juan Antonio Baldoví – 03502 Benidorm
  Benidorm Foietes - Colònia de Madrid. Av. Beniardá, 61 – 03500
  Benidorm
  Benidorm Alfredo Corral - Maravall. Av. Ametlers, 42 – 03500
  Benidorm
  Benidorm Els Tolls - Salt de l'Aigua. Av. Andalusia, 8 – 03500
  Benidorm
  Calp, C/ Paternina, 27 03710 Calp.

  Castelló
  Germans Bou – Castelló. Av. Germans Bou, 47 – 12003
  Avinguda del Mar – Castelló. Av. del Mar, 16 – 12003
  Casa dels Caragols – Castelló. C. Major, 78 –12001
  Vila-real. C. Joan Fuster, 28 – 12540
  Vinaròs. C. Sant Joaquim, 14 – 12500


 • Altres formes de presentació

  ALTRES FORMES VÀLIDES DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE de 27-11-1992, núm. 28,) Article 38 4. Les sol·licituds, escrits i comunicacions que els ciutadans dirigisquen als òrgans de les Administracions públiques podran presentar-se: a. Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b. Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c. A les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d. A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e. En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar