Detall

Periodistes (OPO-2004)


 • Descripció

  Periodistes (OPO-2004)


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llista mensual octubre

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Titulació

  Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Requisits especifics

  - Reunir els requisits exigits en les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, periodistes a més dels exigits per al lloc a exercir
  - Haver sigut aspirant que haja superat alguna part de la prova de la fase d'oposició a les convocatòries 69/04, 70/04 i 71/04 que no es trobe en actiu en lloc de la mateixa naturalesa jurídica, grup i sector de l'administració del Consell o els seus organismes autònoms
  - Personal interí cessat o personal desplaçat o cessat com a conseqüència del procediment selectiu (es comprovarà la participació en les convocatòries 69/04, 70/04 i 71/04)


 • Documentació / Informació

  DOCUMENTS A PRESENTAR:
  - Imprés de sol·licitud i full d'autobaremació (veure annex de la convocatòria)
  - Documents acreditatius dels mèrits que s'al·leguen (si no consten en el Registre de Personal de la Direcció General d'Administració autonòmica)


 • Lloc de presentació

  Seus de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques a Alacant, Castelló i València


 • Altres formes de presentació

  ALTRES FORMES VÀLIDES DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE de 27-11-1992, núm. 28,) Article 38 4. Les sol·licituds, escrits i comunicacions que els ciutadans dirigisquen als òrgans de les Administracions públiques podran presentar-se: a. Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b. Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c. A les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d. A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e. En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar