Detall

Educadors socials


 • Descripció

  Educadors socials


 • Organisme

  L'Alfàs del Pi
  Federico García Lorca, 11
  Tel:965888265
  Fax:965887112


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Ser espanyol/a o membre d'algun dels estats membres de la Unió Europea, de conformitat amb el que estableix l'article 57 de l'RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió d'una titulació universitària de grau o diplomatura en Educació Social, o estar en condicions d'obtindre-la en la data en què acabe el termini de finalització d'instàncies, o tindre l'habilitació legal per a l'exercici de la professió, segons la Llei 15/2003, de 24 de novembre, de la Generalitat, de creació del Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana.
  En qualsevol cas, les equivalències les ha d'aportar l'aspirant per mitjà d'una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.
  d) Estar en possessió del permís de conduir de la classe B.
  e) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les funcions pròpies del lloc convocat. Les persones amb diversitat funcional han d'acreditar la seua capacitat per a exercir les tasques o funcions del lloc al qual aspiren, mitjançant l'oportuna certificació de l'òrgan corresponent.
  Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 % l'han d'acreditar a fi d'adoptar les mesures oportunes per a la realització de les proves.
  No estar inhabilitat/ada penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  g) No haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, segons determina l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1 996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil, en la seua redacció aportada en la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència. Aquesta circumstància s'ha d'acreditar mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
  h) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques.


 • Taxa ordinària

  35,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa o els drets d'examen s'ha de realitzar mitjançant autoliquidació, a través d'entitats col·laboradores (podeu accedir a generar l'autoliquidació i el pagament electrònic des de la web de SUMA: www.suma.es/ Apartat: "Contribuents". Opció: "Autoliquidacions de gestió municipal")


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS

  - Els interessats amb una discapacitat del 33 % o superior, reconeguda oficialment per l'administració competent, fins a l'últim dia del termini de presentació d'instàncies del procés al qual es presente. S'ha d'acreditar mitjançant un certificat expedit per l'òrgan competent. S'ha de presentar una fotocòpia compulsada d'aquest certificat amb la sol·licitud.

  - Les persones inscrites en l'INEM durant, almenys, un mes anterior a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant com a demandants d'ocupació i que no perceben subsidi ni prestació per desocupació estaran exemptes del pagament de la taxa, per a la qual cosa cal aportar un certificat emés per l'INEM o el servei competent provincial que així ho acredite, el document del qual ha de presentar-se juntament amb la sol·licitud.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  Ompliment de la sol·licitud (annex II). Les sol·licituds s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de l'Alfàs del Pi.

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
  - Fotocòpia del DNI en vigor o, si escau, del passaport en vigor que acredite la identitat del candidat.
  - Fotocòpia de la titulació exigida.
  - Resguard justificatiu del pagament dels drets d'examen o de trobar-se exempt del pagament d'aquests.

  ASPIRANTS AMB MINUSVALIDESES: han de fer-ho constar en la sol·licitud, amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i mitjans necessàries per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta d'aspirants. A aquest efecte, s'adoptaran les mesures necessàries per a establir les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans en el procés selectiu i, una vegada superat aquest procés, les adaptacions en el lloc de treball a les necessitats de la persona amb discapacitat.


 • Lloc de presentació


  En la seu electrònicahttp://www.lalfas.es, en el Registre General d'Entrada d'aquest Ajuntament o en qualsevol de les formes establides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Quan la sol·licitud es presente en un registre diferent del de l'Ajuntament de l'Alfàs del Pi, la persona interessada ha de justificar amb el resguard corresponent la data de la seua presentació i remetre un avís mitjançant correu electrònic al departament de Recursos Humans següent: rrhh@lalfas.com, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.lalfas.es/transparencia/normativa/tablon-de-anuncios/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar