Detall

086-B. Tècnics mitjans documentació (OPO-2004)


 • Descripció

  086-B. Tècnics mitjans documentació (OPO-2004)


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llista mensual març

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  B - Diplomatura, enginyeria o arquitectura tècnica, FP III o equivalent


 • Titulació

  Diplomatura, enginyeria o arquitectura tècnica, FP III o equivalent


 • Requisits especifics

  Per a formar part de la borsa cal posseir els requisits exigits en les convocatòries de les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, tècnics mitjans documentació . A més, per al nomenament de funcionaris interins, s'hauran de reunir els requisits de la plaça a exercir.


 • Documentació / Informació

  DOCUMENTS A PRESENTAR:
  Tots els aspirants hauran de presentar:
  - sol·licitud d'inscripció
  - el full d'autobaremació
  - la documentació acreditativa de la possessió dels requisits de titulació i dels mèrits al·legats, si no constaren inscrits al Registre de Personal de la Direcció General d'Administració Autonòmica


 • Lloc de presentació

  Seus de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques a Alacant, Castelló i València


 • Altres formes de presentació

  ALTRES FORMES VÀLIDES DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE de 27-11-1992, núm. 28,) Article 38 4. Les sol·licituds, escrits i comunicacions que els ciutadans dirigisquen als òrgans de les Administracions públiques podran presentar-se: a. Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b. Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c. A les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d. A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e. En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar