Detall

Metges (especialitat: bioquímica clínica) (OPE 2007)


 • Descripció

  Metges (especialitat: bioquímica clínica) (OPE 2007)


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Nomenament)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ : Posseir el títol de llicenciat o doctor i títol d'especialista expedit pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, en l'especialitat a què es pretén accedir, dins del termini de sol·licituds especificat en esta convocatòria.


 • Requisits generals

  Requisits generals:
  - Posseir la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, com també d'aquells estats a què, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes en què esta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea, o exercir este dret d'acord amb el que preveu el Decret 543/2001, de 18 de maig.
  - Tindre complits setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.
  - Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les tasques que es deriven del corresponent nomenament, capacitat que s'acreditarà per mitjà de certificat mèdic, amb la qual cosa la presa de possessió queda supeditada a la superació d'este requisit.
  - No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol servici de salut o administració pública, ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la corresponent professió. En el cas dels nacionals dels altres Estats mencionats en el paràgraf 2.1, no trobar-se inhabilitat, per sanció o pena, per a l'exercici professional o per a l'accés a funcions o servicis públics en un Estat membre, ni haver sigut separat per sanció disciplinària d'alguna de les seues administracions o servicis públics.
  - Haver ingressat els drets d'examen, segons s'especifica en la base 3 d'esta convocatòria.


 • Taxa ordinària

  25,30 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de drets d'examen es realitzarà abans presentant este imprés en una de les entitats col·laboradores establides en ell.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES  PER A LES CONVOCATÒRIES DE LA GENERALITAT

  Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat (DOGV de 22/03/05, núm. 4971)

  Article 35. Exempcions i bonificacions

  Un. Estan exempts del pagament de la tarifa 1, "Admissió a proves selectives", de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.

  Dos. Estan exempts del pagament de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria especial.

  Tres. Disfrutaran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria general.


  PER A ALTRES CONVOCATÒRIES

  Cada convocatòria especifica en les bases les possibles exempcions o descomptes


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  Els interessats a participar en el concurs-oposició hauran d'omplir una sol·licitud, ajustant-se necessàriament al model que els serà facilitat en les direccions territorials de la Conselleria de Sanitat i la Gerència d'Alcoi. L'imprés podrà també descarregar-se des de la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat (www.san.gva.es).
  Los sol·licitants hauran d'omplir la sol·licitud d'acord amb les instruccions que figuren en l'imprés.


 • Lloc de presentació

  La instància, segellada per l'entitat bancària, es podrà presentar en les unitats de Registre de les següents dependències administratives:
  - 03001 Alacant: c/ Girona, núm. 26.
  - 03801 Alcoi: plaça d'Espanya, núm. 2.
  - 12001 Castelló: c/ Hort Corders, núm. 12.
  - 46008 València: av. Ferran el Catòlic, núm. 74.


 • Altres formes de presentació

  ALTRES FORMES VÀLIDES DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE de 27-11-1992, núm. 28,) Article 38 4. Les sol·licituds, escrits i comunicacions que els ciutadans dirigisquen als òrgans de les Administracions públiques podran presentar-se: a. Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b. Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c. A les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d. A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e. En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.san.gva.es/spers/selecpers.SPersServlet?idioma=cas&cls=Oposiciones&acc=obtenOposicionPorId&C=123780308986910060


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar