Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Ajudants de residència/serveis - Castelló


 • Descripció

  Ajudants de residència/serveis - Castelló


 • Organisme

  Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  PL. DE NULES, 2 46003 València
  Tel:012
  Fax:961247401


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llista mensual febrer

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Titulació

  Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ: Auxiliar d'Infermeria o equivalent. Es considera equivalent:
  - Tècnic de Cures Auxiliars d'Infermeria (grau mitjà de la branca sanitària)
  - Tècnic auxiliar d'Infermeria (primer grau de la branca sanitària)


 • Places

  Descripció de les places

  TORN LLIURE


 • Documentació / Informació

  - Sol·licitud d'inscripció,
  - el full d'autobaremació,
  - la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i
  - l'acreditació de la titulació requerida per a cada categoria


 • Lloc de presentació

  Direcció Territorial de la Conselleria de Benestar Social de Castelló


 • Altres formes de presentació

  ALTRES FORMES VÀLIDES DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE de 27-11-1992, núm. 28) Article 38 4. Les sol·licituds, els escrits i les comunicacions que els ciutadans dirigisquen als òrgans de les administracions públiques poden presentar-se: a. En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b. En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c. En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d. En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e. En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.bsocial.gva.es/baremacion-bolsas-empleo-de-castellonc78


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar