Detalle Empleo Publico

Catedràtics d'Ensenyança Secundària. Accés.

Codi SIA: 3025189
Codi GUC: 53451
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Etapa actual: Devolució de documentació
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Valoració de mèrits
Titulacions: Tècnic/a superior
Grup: Nou nivell B
Informació en web organisme: http://www.edu.gva.es/per/val/oposiciones.htm
Nº Places totals: 488

Places

Requisits

Requisits dels aspirants a) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, del qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública. b) No ser funcionari de carrera del mateix cos a què es pretenga ingressar ni estar pendent del corresponent nomenament. c) Estar en possessió d'algun dels títols següents: doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o títol de grau corresponent, o titulació equivalent a l'efecte de docència. d) Acreditar el coneixement dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana en la forma que s'establix en la lletra b) del punt 2 de la base tercera o per mitjà de la realització de les proves establides en el punt 1 de la base sisena. e) Tindre destí en un lloc de treball dependent de la Conselleria d'Educació de la Generalitat. En el cas de funcionaris en situació administrativa d'excedència, servicis especials, els adscrits a la inspecció educativa i els adscrits a places en l'exterior o circumstàncies anàlogues, el compliment d'este requisit s'entendrà referit al centre on va tindre el seu últim destí. No reunixen este requisit de participació els funcionaris dependents d'altres administracions educatives que presten servicis temporalment en règim de comissió de servicis en llocs de treball dependents de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana. f) No haver assolit l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació forçosa. g) Pertànyer al cos de professors d'Ensenyança Secundària per a accedir al cos de catedràtics d'Ensenyança Secundària; i pertànyer al cos de professors d'Escoles Oficials d'Idiomes per a accedir al cos de catedràtics d'Escoles Oficials d'Idiomes. h) Acreditar una antiguitat mínima de huit anys com a funcionari o funcionària de carrera en el cos des del qual s'aspira i ser titular de l'especialitat o especialitats a què es concursen.

Etapa actual:

Devolució de documentació

Descripció del termini

S'obri un termini de tres mesos, des del dia 3 d'abril fins al 3 de juliol de 2017, perquè les persones participants en el procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyança Secundària i catedràtics d'Escoles Oficials d'Idiomes, convocat per Orde de 22 de desembre de 2009, puguen recuperar la documentació presentada en el seu moment.

Publicació

Documentació

Les persones participants en el procediment hauran de presentar una sol·licitud dirigida a la direcció territorial on van presentar la documentació, amb indicació d'un número de telèfon perquè, des de la direcció territorial corresponent, es posen en contacte amb la persona interessada perquè puga acudir a arreplegar-la en el moment en què estiga preparada.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Devolució de documentació

Data de publicació: 03-04-2017

Suspensió del procés

Data de publicació: 27-03-2017

Correcció d'errors (llista definitiva d'admesos/exclosos)

Data de publicació: 19-06-2012

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 08-06-2012

Correcció d'errors (llista provisional d'admesos/exclosos)

Data de publicació: 13-02-2012

Llista de resultats de la prova prèvia

Data de publicació: 11-03-2011

Convocatòria realització prova de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana

Data de publicació: 18-01-2011

Llista definitiva d'admesos/exclosos. Termini de recurs

Data de publicació: 17-01-2011

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 18-06-2010

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 30-12-2009

Oferta de places d'ocupació pública (any 2009)

Data de publicació: 20-04-2009

Tornar al llistat d'etapes

Devolució de documentació

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.