Detall

Catedràtics d'Ensenyança Secundària. Accés.


 • Descripció

  Catedràtics d'Ensenyança Secundària. Accés.


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : Devolució de documentació

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Titulació

  Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Requisits generals

  Requisits dels aspirants
  a) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, del qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  b) No ser funcionari de carrera del mateix cos a què es pretenga ingressar ni estar pendent del corresponent nomenament.
  c) Estar en possessió d'algun dels títols següents: doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o títol de grau corresponent, o titulació equivalent a l'efecte de docència.
  d) Acreditar el coneixement dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana en la forma que s'establix en la lletra b) del punt 2 de la base tercera o per mitjà de la realització de les proves establides en el punt 1 de la base sisena.
  e) Tindre destí en un lloc de treball dependent de la Conselleria d'Educació de la Generalitat. En el cas de funcionaris en situació administrativa d'excedència, servicis especials, els adscrits a la inspecció educativa i els adscrits a places en l'exterior o circumstàncies anàlogues, el compliment d'este requisit s'entendrà referit al centre on va tindre el seu últim destí.
  No reunixen este requisit de participació els funcionaris dependents d'altres administracions educatives que presten servicis temporalment en règim de comissió de servicis en llocs de treball dependents de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana.
  f) No haver assolit l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació forçosa.
  g) Pertànyer al cos de professors d'Ensenyança Secundària per a accedir al cos de catedràtics d'Ensenyança Secundària; i pertànyer al cos de professors d'Escoles Oficials d'Idiomes per a accedir al cos de catedràtics d'Escoles Oficials d'Idiomes.
  h) Acreditar una antiguitat mínima de huit anys com a funcionari o funcionària de carrera en el cos des del qual s'aspira i ser titular de l'especialitat o especialitats a què es concursen.


 • Taxa ordinària

  29,92 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament s'efectuarà en alguna de les entitats de crèdit col·laboradores que figuren en la sol·licitud. Els gastos de transferència aniran a càrrec de l'interessat.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES


  PER A LES CONVOCATÒRIES DE LA GENERALITAT

  Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat (DOGV de 22/03/05, núm. 4971)

  Article 35. Exempcions i bonificacions

  U. Estan exempts del pagament de la tarifa 1, "Admissió a proves selectives", de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.

  Dos. Estan exempts del pagament de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria especial.

  Tres. Disfrutaran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria general.


  PER A ALTRES CONVOCATÒRIES

  Cada convocatòria especifica en les bases les possibles exempcions o descomptes.


 • Places

  Nombre de places

  488

 • Documentació / Informació


  Els qui desitgen prendre part en esta convocatòria hauran de presentar una instància, d'acord amb model oficial, que els serà facilitada en les direccions territorials d'Educació i a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació http://www.edu.gva.es).

  Documentació a aportar.
  A la instància de sol·licitud s'haurà d'acompanyar els documents següents:
  a) Fotocòpia del document nacional d'identitat, document semblant del país d'origen o passaport vigent i, si és el cas, document d'identificació d'estranger (NIE).
  b) La documentació acreditativa dels mèrits
  c) Full de baremació de mèrits i de sol·licitud d'avaluació positiva de l'activitat docent conforme al model inclòs com a annex VI, que podrà obtindre's a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació (http://www.edu.gva.es).


 • Lloc de presentació

  Preferentment als registres generals de les Direccions territorials d'Educació d'Alacant, Castelló o València (annex V).


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EDU_OPOSICION_CF&version=8&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=53451


 • Altres formes de presentació

  ALTRES FORMES VÀLIDES DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE de 27-11-1992, núm. 28,) Article 38 4. Les sol·licituds, escrits i comunicacions que els ciutadans dirigisquen als òrgans de les Administracions públiques podran presentar-se: a. Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b. Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c. A les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d. A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e. En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.edu.gva.es/per/val/oposiciones.htm


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar