Detall

Metges (especialitat: Oncologia radioteràpica) (OPE 2007).


 • Descripció

  Metges (especialitat: Oncologia radioteràpica) (OPE 2007).


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Nomenament)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Requisits especifics

  - Posseir el títol de llicenciat o doctor i títol d'especialista expedit pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, en l'especialitat a la qual es pretén accedir, dins del termini de sol·licituds especificat en esta convocatòria.


 • Requisits generals

  a) Requisits generals.
  - Posseir la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, com també la d'aquells estats a què, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes en què esta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea, o exercir este dret d'acord amb el que preveu el Decret 543/2001, de 18 de maig.
  - Tindre complits setze anys i no haver assolit l'edat de jubilació forçosa.
  - Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les tasques que es deriven del corresponent nomenament, capacitat que s'acreditarà per mitjà de certificat mèdic. La presa de possessió quedarà supeditada a la superació d'este requisit.
  - No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol servici de salut o administració pública, ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la corresponent professió. En el cas dels nacionals dels altres Estats mencionats en el paràgraf 2.1, no trobar-se inhabilitat, per sanció o pena, per a l'exercici professional o per a l'accés a funcions o servicis públics en un Estat membre, ni haver sigut separat per sanció disciplinària d'alguna de les seues administracions o servicis públics.
  - Haver ingressat els drets d'examen, segons s'especifica en la base 3 d'esta convocatòria.

  b) Requisits específics per al torn restringit de promoció interna.
  Podrà concórrer a les proves selectives pel sistema de promoció interna el personal estatutari fix dependent de l'Agència Valenciana de Salut que reunisca i acredite durant el termini de presentació de sol·licituds els requisits generals exigits a tots els participants i a més:
  - Pertànyer a grup de classificació inferior, siga immediat o no, o a diferent categoria o especialitat del mateix grup.
  - Haver prestat servicis com a personal estatutari fix durant, almenys, dos anys en el grup de procedència.

  c) Requisits específics per a la quota de discapacitats.
  Aquelles persones que reunisquen la condició de discapacitat hauran d'acreditar el grau de discapacitat i la compatibilitat amb l'exercici de les tasques i funcions pròpies dels llocs de treball a proveir, per mitjà de fotocòpia compulsada de la resolució administrativa de l'òrgan competent de la Conselleria de Benestar Social o, en el seu cas, de l'òrgan competent de la respectiva comunitat autònoma, per la qual es reconeix tal condició, i s'adjuntarà a la sol·licitud de participació en les proves.


 • Taxa ordinària

  25,30 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de drets d'examen es realitzarà prèviament presentant l'imprés en una de les entitats col·laboradores establides en ell.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/DESCOMPTES

  El personal que acredite junt amb la sol·licitud la seua condició de discapacitat estarà exempt del pagament de drets d'examen, conforme establix la vigent Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana. Així mateix estarà exempt del pagament de drets d'examen el personal que acredite junt amb la sol·licitud la seua condició de membre de família nombrosa de categoria especial.

  El personal que acredite junt amb la sol·licitud la seua condició de membre de família nombrosa de categoria general gaudirà d'una bonificació del 50% dels drets d'examen.


 • Places

  Nombre de places

  6

  Descripció de les places

  Places per Promoció Interna: 1


 • Documentació / Informació

  - Instància de sol·licitud, ajustant-se necessàriament al model que els serà facilitat en les direccions territorials de la Conselleria de Sanitat i la Gerència d'Alcoi. L'imprés podrà també descarregar-se des de la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat (www.sant.gva.es).


 • Lloc de presentació

  La instància, segellada per l'entitat bancària, es podrà presentar en les unitats de Registre de les següents dependències administratives:

  - 03001Alacant: C/Girona, núm. 26.
  - 03801 Alcoi: Plaça d'Espanya, núm. 2.
  - 12001 Castelló: C/ Hort Corders, núm. 12.
  - 46008 València: av. Ferran el Catòlic, núm. 74.


 • Altres formes de presentació

  ALTRES FORMES VÀLIDES DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE de 27-11-1992, núm. 28,) Article 38 4. Les sol·licituds, escrits i comunicacions que els ciutadans dirigisquen als òrgans de les Administracions públiques podran presentar-se: a. Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b. Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c. A les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d. A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e. En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.san.gva.es/spers/selecpers.SPersServlet?idioma=cas&cls=Oposiciones&acc=obtenOposicionPorId&C=124142427838910060


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar