Detall

Lletrats


 • Descripció

  Lletrats


 • Organisme

  Diputació Alacant
  Av. de la Estació, 6
  Tel. 965121300
  03005 . Alicante


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ: títol de llicenciat en Dret


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  TORN LLIURE


 • Documentació / Informació

  - Instància dirigida a l'Il·lm. Sr. president de la Diputació Provincial, en la qual hauran de manifestar que reunixen totes i cada una de les condicions o requisits exigits en la convocatòria. El model d'instància es facilitarà tant en les dependències del Departament de Personal com en l'Oficina d'Informació d'esta corporació, i a través de la seua pàgina web (www.ladipu.com).
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat
  - Les persones amb discapacitat hauran d'aportar fotocòpia del certificat de l'òrgan competent, que acredite tal condició, així com el tipus i graduació d'esta.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies i documentació oportunes es presentaran en hores hàbils, de dilluns a divendres, en el Registre General de l'Excma. Diputació Provincial (c/. Tucumán, núm. 8, d'Alacant).


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://seguro.dip-alicante.es/default.aspx?idsesion=707153636&evento=execevento&nemot=EMP_CONVOCA_DET&idioma=es&contextomenu=mnuGuest|20|smnuEmpleo|31&opcionmenu=0&idCookie=&key=7354


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar