Detall

Subgrup A2, sector administració general, convocatòria 5/10, promoció interna.


 • Descripció

  Subgrup A2, sector administració general, convocatòria 5/10, promoció interna.


 • Organisme

  Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  C/ Palau, 14, 46003 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Nomenament)

 • Procés selectiu

  PROMOCIÓ INTERNA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  1. Ser personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat del grup C1 (grup C), amb una antiguitat d'almenys dos anys de servicis efectius com a personal funcionari de carrera en este grup.

  2. Titulació: estar en possessió del títol universitari de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o equivalent, o complir les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.


 • Requisits generals

  Per a ser admés i poder participar en el procés selectiu les persones aspirants han de reunir els requisits establits en els articles 56 i 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  En tot cas, cal reunir els requisits generals següents:

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'art. 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.

  c) Tindre setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.

  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de cap administració pública. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques en els termes establits en l'article 56.1.d de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

  e) Estar en possessió de la titulació exigida.


 • Taxa ordinària

  18,25 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen seran de 18,25 euros i s'ingressaran en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa es justificarà per mitjà de l'oportú justificant que l'entitat bancària emetrà atenent la modalitat de pagament triada per la persona aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES  PER A LES CONVOCATÒRIES DE LA GENERALITAT

  Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat (DOGV de 22/03/05, núm. 4971)

  Article 35. Exempcions i bonificacions

  U. Estan exempts del pagament de la tarifa 1, Admissió a proves selectives, de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.

  Dos. Estan exempts del pagament de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria especial.

  Tres. Disfrutaran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria general.

  S'aplicarà una bonificació del 10 % de l'import total de la taxa, acumulable a la bonificació anterior, quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es realitze per mitjans telemàtics


 • Places

  Nombre de places

  4

  Descripció de les places

  Subgrup A2, sector administració general
  Els 4 llocs convocats es dividixen en:
  Torn de promoció interna: 3 llocs.
  Torn de promoció interna per a personal funcionari amb discapacitat: 1 lloc.


 • Documentació / Informació


  Els que desitgen prendre part en estes proves selectives hauran d'omplir la sol·licitud d'una de les formes següents:

  - Sol·licitud presencial: a través del model que figura en l'annex II i que els serà facilitada en les oficines públiques que es relacionen en l'annex IV o en el portal de l'Administració de la Generalitathttp://www.gva.es (apartat: Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Direcció General d'Administració Autonòmica, Oposicions i concursos).

  - Sol·licitud telemàtica: a través del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat http://www.gva.es (apartat: Atenció al ciutadà, Guia PROP, Ocupació pública, Descripció: Subgrup A2, sector Administració General, Convocatòria 5/10, Tramitar amb certificat).


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds han de presentar-se d'una de les formes següents:

  - Sol·licitud presencial: s'ha de presentar la sol·licitud per les persones interessades en les oficines públiques que figuren relacionades en l'annex III, una vegada omplida i abonada la taxa que es fixa en la base 5.
  També es podran presentar les sol·licituds en la forma prevista en l'article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

  - Sol·licitud telemàtica: s'ha de presentar la sol·licitud per les persones interessades a través d'Internet per mitjà de la firma electrònica, una vegada omplit el formulari i fet el pagament telemàtic de la taxa que es fixa en la base 5. No seran vàlides aquelles sol·licituds que, encara que hagen sigut pagades, no han sigut firmades electrònicament.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=57494


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la copia. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar