Detall

Subgrup A1, Cos Superior d'Intervenció i Auditoria de la Generalitat, Convocatòria 6/10


 • Descripció

  Subgrup A1, Cos Superior d'Intervenció i Auditoria de la Generalitat, Convocatòria 6/10


 • Organisme

  Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  C/ Palau, 14, 46003 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Nomenament)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ: Estar en possessió de la llicenciatura en dret, o en economia o en administració i direcció d'empreses o complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds


 • Requisits generals

  Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

  TÍTOL IV. ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA RELACIÓ DE SERVICI.
  CAPÍTOL I. ACCÉS A L'OCUPACIÓ PÚBLICA I ADQUISICIÓ DE LA RELACIÓ DE SERVICI

  Article 2. Àmbit d'aplicació.
  1. Este estatut s'aplica al personal funcionari i en allò que siga procedent al personal laboral al servici de les següents administracions públiques:
  a. L'Administració General de l'Estat.
  b. Les administracions de les comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla.
  c. Les administracions de les entitats locals.
  d. Els organismes públics, agències i la resta d'entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculades o dependents de qualsevol de les administracions públiques.
  e. Les universitats públiques


  Article 56. Requisits generals.
  1. Per a poder participar en els processos selectius serà necessari reunir els requisits següents:
  a. Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article següent.
  b. Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c. Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per Llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d. No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en el que haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  e. Posseir la titulació exigida.
  2. Les administracions públiques, en l'àmbit de les seues competències, hauran de preveure la selecció d'empleats públics degudament capacitats per a cobrir els llocs de treball en les comunitats autònomes que gaudisquen de dos llengües oficials.
  3. Podrà exigir-se el compliment d'altres requisits específics que tinguen relació objectiva i proporcionada amb les funcions assumides i les tasques a exercir. En tot cas, hauran d'establir-se de manera abstracta i general.


  Article 57. Accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats.
  1. Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea podran accedir, com a personal funcionari, en igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques, a excepció d'aquells que directament o indirectament impliquen una participació en l'exercici del poder públic o en les funcions que tenen com a objecte la salvaguarda dels interessos de l'estat o de les administracions públiques.
  A este efecte, els òrgans de govern de les administracions públiques determinaran les agrupacions de funcionaris previstes en l'article 76 a les quals no puguen accedir els nacionals d'altres estats.
  2. Les previsions de l'apartat anterior s'aplicaran, siga quina siga la seua nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'esta edat dependents.
  3. L'accés a l'ocupació pública com a personal funcionari, s'estendrà igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacions formalitzats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què s'aplique la lliure circulació de treballadors, en els termes establits en l'apartat 1 d'este article.
  4. Els estrangers a què es referixen els apartats anteriors, així com els estrangers amb residència legal a Espanya podran accedir a les administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.
  5. Només per llei de les Corts Generals o de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes podrà eximir-se del requisit de la nacionalitat per raons d'interés general per a l'accés a la condició de personal funcionari.

  DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.
  Les previsions d'esta llei s'apliquen a totes les comunitats autònomes respectant en tot cas les posicions singulars en matèria de sistema institucional i les competències exclusives i compartides en matèria de funció pública i d'autoorganització que els atribuïxen els respectius estatuts d'autonomia, en el marc de la Constitució.


 • Taxa ordinària

  27,36 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen seran de 27,36 euros i s'ingressaran en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa es justificarà per mitjà del justificant oportú que l'entitat bancària emetrà atenent a la modalitat de pagament triada per la persona aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES  PER A LES CONVOCATÒRIES DE LA GENERALITAT

  Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat (DOGV de 22/03/05, núm. 4971)

  Article 35. Exempcions i bonificacions

  U. Estan exempts del pagament de la tarifa 1, "Admissió a proves selectives", de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.

  Dos. Estan exempts del pagament de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria especial.

  Tres. Disfrutaran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria general.


  S'aplicarà una bonificació del 10 % de l'import total de la taxa, acumulable a la bonificació anterior, quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es realitze per mitjans telemàtics.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Subgrup A1, Cos Superior d'Intervenció i Auditoria de la Generalitat
  Els 2 llocs convocats es dividixen en:
  Torn d'accés lliure: 1 lloc
  Torn de persones amb discapacitat: 1 lloc


 • Documentació / Informació


  Els que desitgen prendre part en estes proves selectives hauran d'omplir la sol·licitud d'una de les formes següents:

  - Sol·licitud presencial: a través del model que figura en l'annex II i que els serà facilitada en les oficines públiques que es relacionen en l'annex III o en el portal de l'Administració de la Generalitathttp://www.gva.es (apartat: Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Direcció General d'Administració Autonòmica, Oposicions i Concursos).

  - Sol·licitud telemàtica: a través del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat http://www.gva.es (apartat: Atenció al ciutadà, Guia "PROP", Ocupació Pública, Descripció: "Subgrup A1, Cos Superior d'Intervenció i Auditoria de la Generalitat., Convocatòria 6/10", Tramitar amb certificat).


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds hauran de presentar-se d'una de les formes següents:

  - Sol·licitud presencial: es presentarà la sol·licitud per les persones interessades en les oficines públiques que figuren relacionades en l'annex III, una vegada omplida i abonada la taxa que es fixa en la base 5.
  També es podran presentar les sol·licituds en la forma prevista en l'article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

  - Sol·licitud telemàtica: Es presentarà la sol·licitud per les persones interessades a través d'Internet per mitjà de la firma electrònica, una vegada omplit el formulari i realitzat el pagament telemàtic de la taxa que es fixa en la base 5. No seran vàlides aquelles sol·licituds que encara que hagen sigut pagades no han sigut firmades electrònicament.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=57497


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar