Detall

Infermers/eres d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.


 • Descripció

  Infermers/eres d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : Nomenament

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ: Tindre el títol de diplomat en Infermeria o l'equivalent per a l'exercici de la categoria dins del termini de sol·licituds especificat en esta convocatòria.

  Requisits específics per al torn restringit de promoció interna
  Podrà concórrer a les proves selectives pel sistema de promoció interna el personal estatutari fix dependent de l'Agència Valenciana de Salut que tinga i acredite durant el termini de presentació de sol·licituds els requisits generals exigits a tots els participants i a més:
  - Pertànyer a un grup de classificació inferior, siga immediat o no, o una categoria o especialitat diferent del mateix grup.
  - Haver prestat servicis com a personal estatutari fix durant, almenys, dos anys en el grup de procedència.


 • Requisits generals

  Per a ser admés i poder participar en el procés selectiu, les persones aspirants han de reunir els requisits establits en els articles 56 i 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  En tot cas, caldrà reunir els requisits generals següents:

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.

  c) Tindre setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.

  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de cap administració pública. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques en els termes establits en l'article 56.1.d de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

  e) Estar en possessió de la titulació exigida.


 • Taxa ordinària

  17,21 €


  Descripció de la taxa

  Es farà prèviament, presentant l'imprés en una de les entitats col·laboradores establides, el qual s'haurà d'entregar a continuació en una de les unitats de registre especificades.


 • Places

  Nombre de places

  500

  Descripció de les places

  - 175 places pel torn de promoció interna
  - 25 places per als que tinguen la condició legal de persona amb discapacitat


 • Documentació / Informació

  Els interessats a participar en el concurs oposició han d'omplir una sol·licitud, ajustant-se al model que podran descarregar-se des de la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat www.san.gva.es.

  Este model també podrà obtindre's en les direccions territorials de la Conselleria de Sanitat i la Gerència d'Alcoi.

  Els sol·licitants han d'omplir la sol·licitud d'acord amb les instruccions que hi figuren. El pagament dels drets d'examen es farà prèviament, presentant este imprés en una de les entitats col·laboradores establides en l'imprés, el qual s'haurà d'entregar a continuació en una de les unitats de registre especificades més avant.

  En cap cas el pagament en l'entitat bancària suposarà la substitució del tràmit de presentació de la instància dins del termini i la manera adequada, d'acord amb el que s'ha previst anteriorment

  En relació amb les instàncies per a esta convocatòria:

  - No s'hi haurà d'adjuntar el full d'autobarem fins que acabe la fase d'oposició.
  - Els participants que vullguen accedir a la reserva de discapacitats ÚNICAMENT hauran d'aportar una fotocòpia compulsada de la resolució administrativa de l'òrgan competent de la Conselleria de Benestar Social o d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat que acredite esta condició.
  POSTERIORMENT, acabat el concurs oposició, ja acreditaran la seua capacitat per a exercir les tasques que corresponguen als llocs de la convocatòria.
  - Els participants exempts, totalment o parcialment, del pagament de drets d'examen per la seua condició de membre de família nombrosa, també hauran d'acreditar-ho junt amb la instància de participació.

  Una vegada acabat el termini, no s'admetran estos documents, per la qual cosa no es podrà reintegrar la quantitat abonada com a drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  La instància, segellada per l'entitat bancària, es podrà presentar en les unitats de registre de les següents dependències administratives:
  - 03001 Alacant: c/ Girona, núm. 26.
  - 03801 Alcoi: plaça d'Espanya, núm. 2.
  - 12001 Castelló: c/ Hort de Soguers, núm. 12.
  - 46008 València: av. Ferran el Catòlic, núm. 74


 • Altres formes de presentació

  - Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. Al registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També a qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.san.gva.es/web/dgrhs/oposiciones-y-concursos-de-traslados


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.