Detall

Agent de Policia Local - CONSOLIDACIÓ


 • Descripció

  Agent de Policia Local - CONSOLIDACIÓ


 • Organisme

  Bonrepòs i Mirambell
  Pl. del Poble, 1
  Tel:961852500
  Fax:961859631


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases específiques)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en el Decret 180/2018, de 5 d'octubre, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  50,00 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament s'ha d'efectuar en el compte restringit que a aquesta fi té obert la Corporació, ES51 2100 7459 0822 0002 3981


 • Places

  Nombre de places

  4

  Descripció de les places

  L'objecte de les bases és la convocatòria per a la provisió en propietat de quatre places d'agent de la Policia Local, vacants en la plantilla de funcionaris/àries de l'Ajuntament, mitjançant un procediment de consolidació d'ocupació temporal conforme amb el que disposa l'oferta d'ocupació pública aprovada mitjançant l'Acord de la Junta de Govern Local de data 28 d'octubre de 2019, per a l'exercici 2019.
  Les places objecte de consolidació seran les que estiguen dotades pressupostàriament i hagen estat ocupades, de manera temporal i ininterrompudament, almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2016.


 • Documentació / Informació

  La Instància per a sol·licitar prendre part en la convocatòria s'ha de dirigir a l'alcalde president de l'Ajuntament, per a la qual cosa es pot utilitzar la instància model que es facilitarà en les dependències municipals d'informació al públic.
  En les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de manifestar que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en les bases, i que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa; així com el torn pel qual s'opta.
  Els mèrits relatius als serveis prestats a l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell s'han d'al·legar juntament amb la sol·licitud o instància, amb la indicació dels períodes de prestació de serveis, la qual cosa comprovaran les unitats de personal competents. Els serveis prestats en altres administracions públiques s'han d'acreditar mitjançant un certificat de l'òrgan corresponent. El certificat ha de fer constar els serveis prestats que es pretenguen fer valdre com a experiència professional en la fase de concurs.
  Juntament amb la instància han d'aportar:
  a) El justificant de l'abonament dels drets d'examen.
  b) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
  c) Fotocòpia compulsada del permís de conduir de les classes B i A, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació de potència/pes no superior a 0,16 kW/kg; o han de manifestar que es troben en condicions d'obtindre'l abans que finalitze el termini de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  En el Registre electrònic de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.bonreposimirambell.es/va


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar