Detall

Tècnics mitjans de gestió cultural (OPO-2008)


 • Descripció

  Tècnics mitjans de gestió cultural (OPO-2008)


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llista mensual octubre

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Places

  Descripció de les places

  La borsa estarà integrada pel personal que a continuació es relaciona:

  1. Aspirants que hagen superat alguna de les proves de la fase d'oposició dels procediments selectius d'accés al grup B, sector administració especial, tècnics/ques mitjans de gestió cultural, Convocatòria 14/2008 -torn d'accés lliure- i Convocatòria 15/2008 - torn de promoció interna-, que no es troben en actiu en el moment de la sol·licitud en llocs de treball de la mateixa naturalesa jurídica, grup, sector i especialitat de l'Administració de la Generalitat les competències del qual en matèria de personal siguen exercides per la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.
  2. El personal funcionari interí desplaçat o cessat en llocs de l'especialitat convocada que hagen sigut coberts des de la Direcció General d'Administració Autonòmica i que haja participat en els procediments selectius anteriorment citats, la qual cosa es comprovarà d'ofici, i no serà procedent la seua inclusió en cas contrari.
  3. Als efectes de l'apartat anterior, únicament s'entendrà que una persona ha participat en el procediment selectiu quan el seu exercici haja sigut qualificat pel Tribunal de selecció de la dita convocatòria. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar