Detall

Tècnics de gestió


 • Descripció

  Tècnics de gestió


 • Organisme

  Rocafort
  El Pou, s/n
  Tel:961310062
  Fax:961310558


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  Posseir la titulació de diplomat universitari o poder acreditar tindre aprovats els tres primers cursos o nivell acadèmic equivalent en la llicenciatura en Dret, Ciències Polítiques, Econòmiques o Empresarials o Diplomatura en Relacions Laborals, o en condicions d'obtindre'l el dia que finalitze el termini de presentació d'instàncies.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'efectuarà per mitjà d'ingrés en el c.c. 308211391182/3169531328 que l'Ajuntament té en l'entitat Ruralcaixa. S'hi haurà de fer constar en el moment d'efectuar l'ingrés que es realitza en concepte de drets d'examen per a la plaça de Tècnic de Gestió, així com el nom i cognoms de l'aspirant i el DNI.


 • Exempció / Reducció taxes


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  TORN LLIURE


 • Documentació / Informació

  - Model d'instància facilitat a este efecte (ANNEX 11 de la convocatòria).

  Les sol·licituds hauran de presentar-se acompanyades de còpia compulsada de la documentació següent:
  - Còpia compulsada del DNI.
  - Còpia del resguard acreditatiu de l'abonament dels drets d'examen.
  - Declaració responsable de no haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari de qualsevol administració o ocupació pública, així com de no trobar-se inhabilitat penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  - Declaració responsable de no trobar-se incurs en causa d'incapacitat.
  - Còpia compulsa dels mèrits al·legats per a la fase de concurs.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament de Rocafort


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.rocafort.es/noticias/bases-per-a-una-vacant-de-funcionari-interi-tag-ope-octubre-2010


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar