Detall

Tècnics Especialistes en Radioteràpia


 • Descripció

  Tècnics Especialistes en Radioteràpia


 • Organisme


  Govern Basc: Departament de Sanitat
  Donostia-San Sebastián, 1
  01010 Vitoria-Gasteiz
  Tel.: 945019161 Ext. 19161
  Fax: 945019210
  Web:http://www.ejgv.euskadi.net/r53-2283/es/


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  a) Estar en possessió o en condicions d'obtindre la titulació de Tècnic/a Superior en Radioteràpia o equivalent, expedida pel Ministeri d'Educació i Ciència, de conformitat amb el que disposa l'annex I del Decret 186/2005, de 19 de juliol, que regula els llocs funcionals de l'ens públic Osakidetza.

  b) En tot cas, hauran de complir-se els requisits del lloc a què s'opte, segons el que disposa el Decret 186/2005, de 19 de juliol, que regula els llocs funcionals de l'ens públic Osakidetza-Servici Basc de Salut, així com qualssevol altres establits per la normativa vigent.

  c) Haver satisfet els següents drets d'inscripció dins del termini de presentació de sol·licituds, conforme al grup de titulació a què pertanguen les destinacions oferides.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament dels drets d'inscripció haurà d'efectuar-se dins del termini de presentació de sol·licituds, en qualsevol de les següents entitats col·laboradores: BBK Bilbao Bizkaia Kutxa, Caja Vital Kutxa, Gipuzkoa Donostia Kutxa, Euskadi Kutxa/Caja Laboral, La Caixa i BBVA. En el cas d'optar per l'abonament en les sucursals d'estes entitats, s'haurà de presentar l'imprés de sol·licitud en l'entitat financera col·laboradora, la qual una vegada realitzat l'ingrés el validarà mecànicament.


 • Exempció / Reducció taxes


 • Places

  Nombre de places

  6

  Descripció de les places

  TORN LLIURE. El nombre de destins convocat podrà patir variació com a conseqüència de la resolució del concurs de trasllats la convocatòria del qual s'efectuarà en l'any 2011.

  Dels destins convocats, es reserven per a la seua provisió per personal discapacitat el 5% que es fixaren en el moment de la determinació definitiva dels destins ofertables previst en les bases generals


 • Documentació / Informació

  - Les persones que desitgen prendre part en els processos selectius hauran de realitzar la sol·licitud a través d'Internet, omplint el model que es facilita en la pàgina web d'Osakidetza en la següent adreça www.osakidetza.euskadi.net.
  L'ompliment de la sol·licitud via Internet es podrà realitzar a través dels centres públics Kzgunea del Govern Basc, la relació de centres del qual es podrà consultar a través de la següent adreça www.kzgunea.net.


 • Lloc de presentació

  Presentació telemàtica


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar