Detall

Agent de policia local


 • Descripció

  Agent de policia local


 • Organisme

  L'Alqueria de la Comtessa
  Nueva, 4
  Tel:962893002
  Fax:962894232


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre una estatura mínima d'1,65 metres els hòmens i 1,60 metres les dones.
  d) No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadros d'exclusions mèdiques que s'arrepleguen en l'Orde de 23 de novembre 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'establixen els criteris mínims per a la selecció de policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i reconeixement mèdic. En el seu annex II.A, establix el quadro d'exclusions mèdiques d'aplicació en els processos de selecció de policies locals de la Comunitat Valenciana, per torn lliure, escala bàsica, categoria d'agent.
  e) Haver complit díhuit anys i no haver-ne complit trenta-sis. Només als efectes de l'edat màxima es compensarà el límit amb els servicis prestats anteriorment a l'Administració local, com a policia local o auxiliar de policia local.
  f) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a l'exercici de la funció pública.
  g) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
  h) Estar en possessió del títol de Batxiller o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies. Havent d'aportar si és el cas, documentació o certificat acreditatiu de l'equivalència.
  i) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència / pes no superior a 0,16 kW/kg.


 • Taxa ordinària

  40,00 €


  Descripció de la taxa

  El compte bancari en la qual haurà d'efectuar-se l'ingrés a nom de l'Ajuntament de l'Alqueria de la Comtessa, és el següent: núm. 2038-6153-15-6000004039 (BANKIA)


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  TORN LLIURE


 • Documentació / Informació

  A les instàncies s'hi adjuntarà:
  a) Fotocòpia del document nacional d'identitat
  b) Justificant d'haver ingressat en la Tresoreria Municipal, per mitjà d'ingrés bancari, els drets d'examen
  c) Certificat d'antecedents penals.
  d) Fotocòpia del títol de Batxiller.
  e) Fotocòpia dels permisos requerits que habiliten per a la conducció dels vehicles pertinents.
  f) Certificat mèdic oficial, expedit per professional qualificat, en el qual se'n faça constar expressament la capacitat per a concórrer a les proves físiques exigides per a l'accés a la categoria d'agent, així com que no es troben impedits o incapacitats per a l'accés a la funció pública. En el certificat mèdic hi haurà de constar també la talla de l'aspirant.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar