Detall

Telefonistes recepcionistes (discapacitats físics o sensorials).


 • Descripció

  Telefonistes recepcionistes (discapacitats físics o sensorials).


 • Organisme

  Govern d'Aragó: Departament d'Hisenda i Administració Pública
  Edifici Pignatelli. Pg. María Agustín, 36
  50071 - Saragossa
  Tel:976 714 000


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ:
  Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, títol de tècnic o equivalent.

  ALTRES:
  - Estar en possessió del permís de conduir de la classe CE.
  - Tindre un grau de discapacitat igual o superior al 33% de tipus físic, amb caràcter exclusiu o prevalent, i posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques pròpies de la categoria professional a la qual s'aspira. Estes dos circumstàncies s'hauran d'acreditar per mitjà d'un certificat expedit pels òrgans competents, llevat que les dades ja consten en esta Administració (Institut Aragonés de Servicis Socials).


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat corresponent a qualsevol dels supòsits següents:
  * Tindre la nacionalitat espanyola.
  * Ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea.
  * Ser estranger no inclòs en els apartats anteriors amb residència legal a Espanya.

  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés a un cos o una escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercia en el cas de personal laboral, del qual haja sigut separat o inhabilitat.
  - Haver pagat la taxa corresponent a què fa menció la base 3.5.


 • Taxa ordinària

  11,98 €


  Descripció de la taxa

  El pagament podrà fer-se per algun dels mitjans següents:
  - En efectiu, en la caixa de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma d'Aragó a Saragossa o en la caixa de les subdireccions provincials d'Hisenda i Administració Pública d'Osca, Terol i Saragossa.
  - Ingrés en els comptes de les entitats de crèdit col·laboradores en la gestió recaptatòria del Govern d'Aragó, autoritzades per al cobrament de les taxes.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estan exemptes del pagament de la taxa les persones que hagen obtingut el reconeixement com a víctimes per actes de terrorisme, els seus cònjuges o parelles de fet i els seus fills, d'acord amb la normativa vigent que els siga aplicable.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Esta convocatòria servirà també per a la confecció de les borses de treball per a contractació laboral temporal corresponents a les categories laborals pròpies dels llocs convocats.


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen prendre part en estes proves selectives hauran de fer-ho constar en la sol·licitud, segons el model aprovat per l'Orde de 19 d'agost de 2003 (Boletín Oficial de Aragón núm. 109, de 8 de septiembre), que serà facilitada a través d'internet i hauran d'emplenar el model 524 que apareix en la pàgina web oficial del Govern d'Aragó, en l'adreça www.aragon.es.


 • Lloc de presentació

  La presentació de sol·licituds es farà en els registres generals del Govern d'Aragó.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen i en els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar