Detall

Cuidadors/cuidadores de la ludoteca municipal.


 • Descripció

  Cuidadors/cuidadores de la ludoteca municipal.


 • Organisme

  Vilafamés
  Pl. Ajuntament, 1
  Tel:964329001
  Fax:964329286


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Nou nivell B - Tècnic/a superior


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ: títol de tècnic superior en Educació Infantil o tècnic especialista en Jardí d'Infància.


 • Requisits generals

  Per a prendre part en les proves de selecció serà necessari:
  - Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  - Tindre complits setze anys, edat referida al dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies, i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques i no patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions, acreditat per mitjà d'un certificat mèdic oficial.
  - No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servici de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, acreditat per mitjà d'una declaració jurada o una promesa en la instància mateix.


 • Documentació / Informació

  Model establit en l'annex I d'estes bases.
  La sol·licitud haurà d'anar acompanyada per:
  - Fotocòpia del DNI o, si és el cas, passaport.
  - Fotocòpia compulsada de la titulació requerida (Base 3a, apartat c) i documents acreditatius dels mèrits i circumstàncies al·legats que hagen de ser valorats


 • Lloc de presentació

  Registre d'entrada d'este Ajuntament.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.vilafames.es/es/node/975


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar