Detall

Educadors/es d'Educació Especial (convocatòria núm. 12/13).


 • Descripció

  Educadors/es d'Educació Especial (convocatòria núm. 12/13).


 • Organisme

  Diputació València
  Palacio de Batlia
  Plaça de Manises, 4
  46003 València
  96 3882525


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ: Estar en possessió del títol de Batxiller-LOE, Batxiller-LOGSE, Batxiller Unificat Polivalent, Batxiller Superior, Tècnic Superior, Formació Professional de segon grau, tindre aprovades les proves d'accés a la Universitat per a majors de vint-i-cinc anys o equivalent, o en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds .


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un dels restants estats membres de la Unió Europea. Igualment serà aplicable, siga quina siga la seua nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents.
  - Posseir la capacitat funcional per a l’exercici de les tasques.
  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - No haver sigut separat per mitjà d’expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haguera sigut separat o inhabilitat.


 • Places

  Nombre de places

  15

 • Documentació / Informació

  Utilitzeu el model original que es troba en la pàgina web, www.dival.es/personal o arreplegar el mencionat model original en el Registre General de la Diputació o en l'Oficina d'Atenció a l'Usuari del Servici de Personal (carrer Hugo de Moncada, 9, València).


 • Lloc de presentació

  Registre General (Palau de la Batlia, carrer Serrans, núm. 2, València).


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.dival.es/va/diputacion-endirecte/content/borsa-de-treball-educacio-infantil-i-educacio-especial


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar