Detalle Empleo Publico

Subgrup A1, sector administració especial, tècnic/a de Seguretat i Salut, torn d'accés lliure, convocatòria 20/10.

Codi SIA: 60246
Organisme: CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Etapa actual: Places disponibles
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)
Titulació específica: Estar en possessió del títol universitari d'Enginyeria Industrial, Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Arquitectura, Enginyeria Agrònoma, Enginyeria Forestal, Enginyeria d'Organització Industrial, Enginyeria Química o Enginyeria de Mines, o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Grup: A1
Nº Places totals: 2

Places

Descripció de places:

Subgrup A1, sector administració especial, tècnic/a de Seguretat i Salut. Torn d'accés lliure: 2 places.

Requisits

Per a ser admés i poder participar en el procés selectiu, les persones aspirants hauran de reunir els requisits establits en els articles 56 i 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. En tot cas, caldrà reunir els requisits generals següents: a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques. c) Tindre setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública. d) No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servici de cap administració pública. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques en els termes establits en l'article 56.1.d de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. e) Estar en possessió de la titulació exigida. ALTRES: les persones aspirants hauran d'acreditar la formació com a tècnic/a superior en prevenció de riscos laborals a través d'una titulació o certificat que acredite estar habilitat per a realitzar funcions de nivell superior previstes en l'article 37 del Reglament dels Servicis de Prevenció, Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.

Etapa actual:

Places disponibles

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Places disponibles

Data de publicació: 27-01-2017

Convocatòria acte d'elecció de destinació dels aprovats. Termini de recurs

Data de publicació: 27-01-2017

Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents

Data de publicació: 09-01-2017

Puntuació final (fases d'oposició i concurs). Pendent de publicació en DOGV. Termini de recurs

Data de publicació: 21-11-2016

Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 24-10-2016

Llista d'aprovats (fase d'oposició). Termini presentació documents per a valoració de mèrits. Termini de recurs

Data de publicació: 14-09-2016

Consulta per internet de notes amb DNI

Data de publicació: 27-07-2016

Llista provisional d'aprovats (fase d'oposició: 3a prova). Termini de recurs

Data de publicació: 15-07-2016

Acord del tribunal pel qual es determina la data del 3r exercici

Data de publicació: 21-06-2016

Consulta per internet de notes amb DNI

Data de publicació: 06-05-2016

Llista provisional d'aprovats 2n exercici.

Data de publicació: 06-05-2016

Acord del tribunal pel qual es convoca a la lectura del 2n exercici

Data de publicació: 29-03-2016

Acord del tribunal pel qual es determina la data del 2n exercici

Data de publicació: 21-01-2016

Consulta per internet de notes amb DNI

Data de publicació: 22-09-2015

Llistat provisional d'aprovats 1r exercici.

Data de publicació: 22-09-2015

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data de publicació: 18-08-2015

Modificació composició del tribunal

Data de publicació: 16-06-2015

Correcció d'errors (llista definitiva d'admesos/exclosos)

Data de publicació: 19-05-2015

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen. Termini de recurs

Data de publicació: 07-05-2015

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 16-03-2015

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 29-10-2014

Correcció d'errors (obertura de termin)

Data de publicació: 27-03-2014

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 04-03-2014

Tornar al llistat d'etapes

Places disponibles

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.