Detall

Subgrup A1, sector administració especial, tècnic/a de Seguretat i Salut, torn de promoció interna, convocatòria 21/10.


 • Descripció

  Subgrup A1, sector administració especial, tècnic/a de Seguretat i Salut, torn de promoció interna, convocatòria 21/10.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Convocatòria acte d'elecció de destinació dels aprovats. Termini de recurs)

 • Procés selectiu

  PROMOCIÓ INTERNA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Posseir el títol universitari d'Enginyeria Industrial, Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Arquitectura, Enginyeria Agrònoma, Enginyeria de Forests, Enginyeria d'Organització Industrial, Enginyeria Química o Enginyeria de Mines, o complir les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.


 • Requisits especifics

  ALTRES: Les persones aspirants hauran d'acreditar la formació com a tècnic/a superior en Prevenció de Riscos Laborals a través d'una titulació o certificat que acredite estar habilitat per a realitzar funcions de nivell superior previstes en l'article 37 del Reglament dels Servicis de Prevenció, Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.


 • Requisits generals

  Per a ser admés i poder participar en el procés selectiu, les persones aspirants hauran de reunir els requisits establits en els articles 56 i 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  En tot cas, caldrà reunir els requisits generals següents:

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'art. 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.

  c) Tindre setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.

  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de cap administració pública. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques en els termes establits en l'article 56.1.d de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

  e) Estar en possessió de la titulació exigida.


 • Taxa ordinària

  29,91 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen seran de 27,91 euros i s'ingressaran en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa es justificarà per mitjà del justificant oportú que l'entitat bancària emetrà atenent la modalitat de pagament triada per la persona aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES  PER A LES CONVOCATÒRIES DE LA GENERALITAT

  Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat (DOGV de 22/03/05, núm. 4971)

  Article 35. Exempcions i bonificacions

  U. Estan exempts del pagament de la tarifa 1, "Admissió a proves selectives", de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.

  Dos. Estan exempts del pagament de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria especial.

  Tres. Disfrutaran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria general.

  S'aplicarà una bonificació del 10% de l'import total de la taxa, acumulable a la bonificació anterior, quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es faça per mitjans telemàtics


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Subgrup A1, sector administració especial, tècnic/a de Seguretat i Salut.
  Torn de promoció interna: 2 places.


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen prendre part en estes proves selectives hauran d'omplir la sol·licitud d'una de les formes següents:

  - Sol·licitud presencial: a través del model que figura en l'annex II i que els serà facilitada en les Oficines Públiques que es relacionen en l'Annex IV o en el portal de l'Administració de la Generalitat Http://www.gva.es (apartat: Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, Direcció General de Recursos Humans, Oposicions i Concursos).

  -Sol·licitud telemàtica: a través del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat Http://www.gva.es (apartat: Atenció al ciutadà, Guia "PROP", Ocupació Pública, Descripció: "Subgrup A1, Sector Administració Especial, Tècnic/a de Seguretat i Salut Convocatòria 21/10", Tramitar amb certificat).


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds hauran de presentar-se d'una de les formes següents:
  Sol·licitud presencial: serà presentada la sol·licitud per les persones interessades en les oficines públiques que figuren assenyalades en l'annex III, una vegada omplida i abonada la taxa que es fixa en la base 5.
  També es podran presentar les sol·licituds en la forma prevista en l'article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.
  Sol·licitud telemàtica: serà presentada la sol·licitud per les persones interessades a través d'Internet per mitjà de la firma electrònica, una vegada omplit el formulari i realitzat el pagament telemàtic de la taxa que es fixa en la base 5. No seran vàlides aquelles sol·licituds que encara que hagen sigut pagades no han sigut firmades electrònicament.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=60248


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar