Detall

Ingrés en els centres docents militars de formació, per mitjà de la forma d'ingrés directe, amb i sense exigència de titulació universitària prèvia, per a la incorporació com a militar de carrera a les escales d'oficials dels cossos generals i del cos d'Infanteria de Marina, i a l'escala superior d'oficials del Cos de la Guàrdia Civil.


 • Descripció

  Ingrés en els centres docents militars de formació, per mitjà de la forma d'ingrés directe, amb i sense exigència de titulació universitària prèvia, per a la incorporació com a militar de carrera a les escales d'oficials dels cossos generals i del cos d'Infanteria de Marina, i a l'escala superior d'oficials del Cos de la Guàrdia Civil.


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Requisits generals

  Requisits dels aspirants.
  1. Per a ser admesos en cada un dels processos de selecció, els aspirants hauran de reunir el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre fins al moment de la incorporació al centre docent militar de formació, els requisits següents:
  a) Nacionalitat espanyola.
  b) Tindre complits o complir l'any en curs els díhuit (18) anys d'edat i, no complir ni haver complit l'any 2014 les següents edats màximes:
  -Ingrés directe sense exigència de titulació universitària prèvia: 21 anys.
  -Ingrés directe amb exigència de titulació universitària prèvia:
  · Aspirantes que aporten titulacions de grau universitari igual o superior a 300 ECTS o titulacions universitàries que figuren en l'apartat 1.A.1r de l'annex II del Reial Decret 35/2010, de 15 de gener: 27 anys.
  · Aspirantes que aporten alguna titulació diferent de les anteriors: 26 anys.
  c) No estar privat dels drets civils.
  d) No tindre antecedents penals.
  e) No trobar-se processat o imputat en algun procediment judicial per delicte dolós.
  f) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques, o dels òrgans constitucionals, o dels òrgans estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de les funcions públiques.
  g) Haver superat la prova que s'indica, o bé estar en possessió o en condicions de posseir la corresponent titulació, en funció del procés de selecció en què sol·licite ser admés:
  i. Sense exigència de titulació universitària prèvia:
  Prova d'accés als ensenyaments universitaris oficials de Grau (PAU).
  ii. Amb exigència de titulació universitària prèvia (VEGEU LA CONVOCATÒRIA )
  h) No haver sigut baixa en un centre docent militar de formació pels motius establits en l'article 71.2.c) i d) de la Llei 39/2007, de 19 de novembre.
  i) No haver-se resolt el seu compromís de vinculació professional amb les Forces Armades com a conseqüència d'un expedient d'insuficiència de facultats professionals o de condicions psicofísiques.
  j) No podran participar en els processos de selecció per a cursar ensenyances del mateix nivell i característiques, aquells que hagen sigut baixa en un centre docent militar de formació pel motiu establit en l'article 71.2.b) de la Llei 39/2007, de 19 de novembre.
  k) En el cas d'haver donat positiu en detecció de substàncies psicotròpiques o drogues, en l'analítica que en el si d'un procés de selecció li haguera sigut practicada, haurà d'haver transcorregut un període d'un any, comptat a partir de la data d'exclusió.
  l) Els sol·licitants militars professionals no han d'haver donat positiu en les proves de detecció de substàncies psicotròpiques o drogues que se li hagueren realitzat dins del període d'un any immediatament anterior a la data límit de presentació de sol·licituds.
  m) No tindre tatuatges que continguen expressions contràries als valors constitucionals, autoritats i virtuts militars, que puguen atemptar contra la disciplina o la imatge de les Forces Armades en qualsevol de les seues formes, que reflectisquen motius obscens o inciten a discriminacions de tipus sexual, racial, ètnic o religiós. Així mateix, no hauran de tindre cap tipus de tatuatges que puguen ser visibles vestint les diferents modalitats dels uniformes no especials de les Forces Armades, la denominació, composició i utilització dels quals s'arreplega en l'Orde Ministerial 6/1989, de 20 de gener, per la qual es regula la denominació, composició i utilització dels uniformes en les Forces Armades.
  n) L'alumne d'un centre docent militar de formació no podrà optar a les places del mateix exèrcit/cos en què cursa els seus estudis i en el supòsit d'optar a un altre cos del mateix exèrcit haurà de reunir els requisits exigits, pel centre universitari corresponent, per a efectuar la seua matriculació.


 • Exempció / Reducció taxes

  Tindran dret a la reducció o estaran exempts del pagament de la taxa de drets d'examen:
  a) Els aspirants que figuren com a demandants d'ocupació durant, almenys, el termini d'un mes anterior a la data de publicació de la convocatòria. Seran requisits per al gaudi de l'exempció que, en el termini de què es tracte, no hagen rebutjat oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, igualment, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional. Els aspirants hauran d'acreditar la dita circumstància a través de dos documents, que acompanyaran a la sol·licitud:
  -Certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits assenyalats, que expedirà l'oficina del Servici Públic d'Ocupació.
  -Declaració jurada o promesa escrita en la qual s'afirme que no es perceben rendes superiors al salari mínim interprofessional.
  b) Les famílies nombroses en els termes de l'article 12.1.c), de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses:
  -Exempció del 100% els membres de famílies de la categoria especial.
  -Reducció del 50% els membres de famílies de la categoria general.
  La condició de família nombrosa i la seua categoria s'acreditarà per mitjà d'original o fotocòpia compulsada del corresponent títol actualitzat.
  No abonar la taxa dels drets d'examen abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.
  En cap cas la presentació i pagament en les entitats col·laboradores a què es fa referència suposarà la substitució del tràmit de presentació, en temps i forma, de la sol·licitud.


 • Places

  Nombre de places

  350

  Descripció de les places

  SERVICI TELEFÒNIC D'INFORMACIÓ GENERAL Telèfon: 902.43.21.00 (de 09.00 a 21.00 h)


 • Documentació / Informació

  Aportació de documentació (VEGEU LA BASE QUARTA DE LA CONVOCATÒRIA).
  -Personal sense vinculació professional a les Forces Armades:
  La sol·licitud d'admissió al procés de selecció i documentació adjunta la tramitarà la mateixa autoritat ressenyada en l'apartat anterior, preferentment de forma presencial, en les secretaries generals, àrees de reclutament, òrgans de suport i oficines delegades dependents de les subdelegacions de Defensa de la seua província de residència, en les adreces que figuren en l'apèndix 11, o per correu postal certificat a la Secretària de Convocatòries de la Subdirecció General de Reclutament i Orientació Laboral, Passeig de la Castellana núm. 109, 28071 de Madrid. En este cas, la data d'entrada serà la que conste en el segell que s'estampe quan es presente la sol·licitud.
  Les esmentades secretaries generals, àrees de reclutament, òrgans de suport i oficines delegades, disposaran el que calga perquè la introducció de les dades de les sol·licituds en el sistema informàtic i la remissió de la documentació a la Subdirecció General de Reclutament i Orientació Laboral es realitze de forma immediata, a fi que en l'esmentada Subdirecció es valide.
  En el cas que s'opte per presentar la sol·licitud i la documentació davant d'una oficina de correus, es farà en sobre obert, perquè la sol·licitud siga datada i segellada per l'empleat de correus abans de ser certificada.
  Els aspirants que disposen d'un certificat electrònic en vigor o del DNI electrònic també podran tramitar la documentació a través de la Seu Electrònica Central del Ministeri de Defensa https://sede.defensa.gob.es/acceda (Procediments, DIGEREM - Processos Selectius). En l'esmentada seu electrònica, d'acord amb el que determina la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics (BOE número 150, de 23 de juny), una vegada omplit el formulari de sol·licitud i haver annexat la documentació requerida, l'aspirant firmarà electrònicament la sol·licitud i l'enviarà al registre electrònic del Ministeri de Defensa, que li proporcionarà el corresponent justificant de recepció. No obstant això, els documents acreditatius del que requerix l'apartat 1.g) de la base segona i els mèrits al·legats, també hauran de remetre's en suport paper, d'acord amb el que estipula esta base.
  Així mateix, sense necessitat de firma electrònica, els aspirants podran avançar les dades de la seua sol·licitud, a través de l'esmentada seu electrònica, sense que este tràmit vincule l'òrgan convocant fins que obre en el seu poder la documentació requerida que, junt amb l'apèndix 1 obtingut i firmat per l'aspirant, serà remesa d'acord amb el que determina esta base.
  En tot cas, la presentació de sol·licituds podrà fer-se en la forma que establix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.


 • Lloc de presentació

  Preferentment, de forma presencial en les secretaries generals, àrees de reclutament, òrgans de suport i oficines delegades dependents de les subdelegacions de Defensa de la seua província de residència, en les adreces que figuren en l'apèndix 11.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar