Detall

Cos facultatiu de Sanitat Penitenciària


 • Descripció

  Cos facultatiu de Sanitat Penitenciària


 • Organisme


  Ministeri de l'Interior
  Passeig de la Castellana, 5
  28046 Madrid
  Tel.: 900 150 000
  Web:http://www.mir.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  D'acord amb allò que s'ha disposat en l'article nové de la Llei 39/1970, de 22 de desembre, sobre reestructuració dels Cossos Penitenciaris, modificada per Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, s'exigirà no haver sigut condemnat per delicte dolós a penes privatives de llibertat majors de tres anys, excepte en el cas en què s'haja obtingut la cancel·lació d'antecedents penals o la rehabilitació.


 • Taxa ordinària

  29,59 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés de l'import corresponent als drets d'examen s'efectuarà amb la presentació de la sol·licitud, en qualsevol banc, caixa d'estalvis o cooperativa de crèdit de què actuen com a entitats col·laboradores en la recaptació tributària.


 • Exempció / Reducció taxes

  Per als membres de famílies nombroses de categoria general, la taxa per drets d'examen és de 14,80 euros.


 • Places

  Nombre de places

  10

  Descripció de les places

  - una plaça per als que tinguen la condició legal de persones amb discapacitat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.


 • Documentació / Informació

  Els que desitgen participar en este procés selectiu hauran d'omplir a màquina o ordinador el model oficial de sol·licitud d'admissió a proves selectives en l'Administració Pública, que es facilitarà gratuïtament en Internet en la pàgina web www.060.es (Trabajo-Modelo 790).
  La sol·licitud s'omplirà d'acord amb les instruccions de l'annex IV.


 • Lloc de presentació

  La presentació es realitzarà per qualsevol dels mitjans següents:
  a) Els interessats podran realitzar el pagament telemàtic de les taxes i el registre electrònic de la seua sol·licitud a través d'Internet en el Portal del ciutadà www.060.es (Treball - Inscripció en proves selectives) o en el Portal de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques www.seap.minhap.gob.es (Processos selectius d'ocupació pública - Inscripció en els processos selectius).
  b) Igualment, podran presentar-se en el Registre de la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries (carrer Alcalá, 38, 28014, Madrid), així com en els Registres de les Delegacions i Subdelegacions del Govern de l'Administració General de l'Estat, sense perjuí del que disposa l'apartat dotzé de l'Orde APU/3416/2007, de 14 de novembre, per la qual s'establixen les bases comunes que regiran els processos selectius per a ingrés o accés en cos o escales de l'Administració General de l'Estat.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.060.es/060_Home/BuscadoresTematicos/TrabajarEnLaAdministracion/InscripcionEnPruebasSelectivasPorInternet.html?votado=0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar