Detall

Ajudants tècnics gestió econòmica


 • Descripció

  Ajudants tècnics gestió econòmica


 • Organisme

  Diputació Provincial de Castelló: Consorci Hospitalari Provincial de Castelló
  Av. Doctor Clará, 19
  12002 – Castelló
  Tel. 964 35 97 00


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Eliminació de places

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ: Batxiller Superior o equivalent


 • Requisits generals

  Per a ser admés i poder participar en el procés selectiu les persones aspirants han de reunir els requisits establits en els articles 56 i 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  En tot cas, cal reunir els requisits generals següents:

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.

  c) Tindre setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.

  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de cap administració pública. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques en els termes establits en l'article 56.1.d de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

  e) Estar en possessió de la titulació exigida.


 • Places

  Nombre de places

  3

 • Documentació / Informació

  Qui desitge participar en les proves d'accés corresponent haurà de sol·licitar-ho amb els models normalitzats d'instàncies que facilitarà el Consorci Hospitalari Provincial a través de l'oficina de Registre o a través de la pàgina web www.hospitalprovincial.es.
  A esta haurà d'adjuntar-se:
  -Fotocòpia del DNI o document equivalent, en el cas de tractar-se d'estrangers o nacionals d'estats membres de la Unió Europea.
  -Relació nominal dels mèrits que aportarà per a baremar en cas de superar la fase d'oposició (només si se supera estafase, hauran d'aportar-se fotocòpia dels mèrits especificats junt amb la instància, de conformitat amb les bases de la convocatòria, i en el termini que es disposa en estes bases, perquè puguen baremar-se en la fase de concurs).
  -Fotocòpia de la titulació exigida i, si és el cas, de l'especialitat.
  -En cas de sol·licitar adaptació necessària per a fer les proves, fotocòpia del certificat de minusvalidesa o, si no n'hi ha, de la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat, en els termes regulats per l'Orde 3/2010 de 26 de març, de la Conselleria de Benestar Social, o dictamen tècnic facultatiu que acredite les deficiències.
  -En cas de manifestar impediment per a fer els exàmens en determinats dies, els certificats, preceptes legals i la resta de documentació en què empare el seu dret


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds es presentaran en el Registre General del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló o en la manera que determina l'article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, tenint en compte les modificacions introduïdes per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
  En el cas de presentar-la en les oficines de correus, les instàncies es presentaran en sobre obert, a fi que l'empleat que admeta l'enviament estampe el segell de dates en el document, de manera que apareguen, amb claredat, el nom de l'oficina i la data de presentació. Ha d'aparéixer el segell de certificat en el sobre exterior i en la mateixa sol·licitud/instància de participació en el procés selectiu. Els terminis de presentació en l'oficina de correus són els mateixos que els de la convocatòria.
  En el supòsit de presentació de les instàncies en Administració distinta, o en oficina de correus, en els termes establits en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i els exposats en estes bases, haurà de remetre una còpia de la sol·licitud i titulació (exclusivament d'ambdós, no dels mèrits ), per fax al Servici de Recursos Humans del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, al número 964354378, durant els tres dies naturals següents a aquell en què acabe el termini de presentació d'instàncies.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'hi haguera subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://hospitalprovincial.es/RRHH/oposiciones


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.