Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Agents de la Policia Local


 • Descripció

  Agents de la Policia Local


 • Organisme

  Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964355100
  Fax:964355378


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  Per a ser admés i poder participar en el procés selectiu les persones aspirants han de reunir els requisits establits en els articles 56 i 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  En tot cas, cal reunir els requisits generals següents:

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.

  c) Tindre setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.

  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de cap administració pública. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques en els termes establits en l'article 56.1.d de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

  e) Estar en possessió de la titulació exigida.


 • Taxa ordinària

  55,00 €


  Descripció de la taxa

  Qualsevol de les entitats financeres col·laboradores que consten en la part lateral de la sol·licitud d'admissió a les proves selectives.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  - Els que desitgen prendre part en estes proves selectives, han de presentar emplenat el document de sol·licitud d'admissió a proves selectives d'ingrés a la funció pública. autoliquidació, d'acord amb el model oficial, que haurà de ser imprés des de l'apartat corresponent de la pàgina web de l'Ajuntament de Castelló de la Plana (www.castello.es).
  - Cada document d'autoliquidació tindrà assignat un número de referència identificatiu, que serà diferent per a cada una de les sol·licituds.
  Amb l'emplenament del corresponent document d'autoliquidació, els aspirants quedaran vinculats pel torn de participació al procés pel qual opten; no s'admetrà la participació en més d'un torn dels convocats.
  En les dependències de l'Ajuntament de Castelló (punts d'informació multimèdia), es posarà a disposició dels interessats que ho requerisquen els recursos informàtics suficients per a accedir a la pàgina web esmentada, emplenar i imprimir el document.


 • Lloc de presentació

  Una vegada formalitzada la instància i efectuat el pagament, tota esta documentació es presentarà en el Registre General de l'Ajuntament (Pl. Major, núm. 1) o en els registres de les juntes de Districte Nord (Pl. Primer Molí), Districte Sud (C/ Ricardo Catalá, cantó amb Joaquín Márquez), Districte Est (Av. Germans Bou, 27) , Districte Oest (Pl. Espanya, s/n, antiga estació Renfe) i Districte Marítim (Pg. Bonavista, núm. 28), o en la forma prevista en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=9&cod2=93&con=50599


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar