Detall

Dietista-Nutricionista (Edició 13).


 • Descripció

  Dietista-Nutricionista (Edició 13).


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llista definitiva

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ: Els requisits de titulació per a cada una de les categories professionals convocades, tant generals del grup com específics de la categoria professionals, seran els assenyalats en l'annex IV adjunt a esta convocatòria.
  Els candidats hauran de reunir els requisits generals del grup de titulació i els específics de la categoria professional l'últim dia del termini de presentació d'instàncies, durant tot el període de duració de l'edició, així com durant tot el període d'exercici del lloc de treball, si és el cas.


 • Documentació / Informació

  El procediment d'inscripció i acreditació de mèrits es realitzarà de conformitat amb les instruccions de l'annex III d'esta resolució.
  Les instàncies per a la inscripció/actualització de mèrits, així com tota la documentació complementària, s'obtindran en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat (www.san.gva.es; Recursos Humans-borses de treball-Institucions Sanitàries-Inscripció/Actualització de mèrits). Pot omplir-les en la mateixa web, i posteriorment imprimir-les.

  Quina documentació he de presentar junt amb la instància de NOVA INSCRIPCIÓ en la Borsa de Treball?
  1. Documentació acreditativa de la titulació que habilita per a l'exercici de la categoria a què s'opta (únicament per a noves inscripcions).
  2. Documentació acreditativa dels mèrits següents:
  a) Servicis prestats en institucions sanitàries públiques dependents d'altres administracions públiques diferents de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana.
  b) Servicis prestats en institucions sanitàries públiques de gestió privada;
  c) Títols i/o certificats oficials de coneixement del valencià equivalents als de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, de conformitat amb la normativa vigent en la matèria (Orde de 16 d'agost de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència).
  d) En el cas de personal del torn de promoció interna temporal, certificat dels cursos de formació i perfeccionament.
  e) Fotocòpia DNI o document d'identificació equivalent (llevat que ja s'haja aportat en una convocatòria anterior o consentiment d'autorització de consulta).

  Quins mèrits baremarà l'Administració d'ofici, i per tant, no s'hauran d'aportar?
  a) Servicis prestats en institucions sanitàries públiques directament gestionades per la Conselleria de Sanitat.
  b) Certificats de coneixement del valencià expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  c) Nota de la fase d'oposició de l'últim procés selectiu de la categoria, convocat per la Conselleria de Sanitat. Únicament es baremaran els processos selectius la fase d'oposició dels quals haja finalitzat a la data de la fi del termini de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies poden presentar-se en el registre d'entrada de la Conselleria de Sanitat, en les direccions territorials de València, Castelló i Alacant, en la gerència d'Alcoi, així com en els llocs previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC).


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.san.gva.es/web/dgrhs/bolsa-trabajo-instituciones-sanitarias


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar