Detall

Cos de mestres. Ingrés i adquisició de noves especialitats (Educació Infantil, Llengua Estrangera: Anglés, Educació Física, Música, Audició i Llenguatge, Pedagogia Terapèutica i Educació Primària).


  • Descripció

    Cos de mestres. Ingrés i adquisició de noves especialitats (Educació Infantil, Llengua Estrangera: Anglés, Educació Física, Música, Audició i Llenguatge, Pedagogia Terapèutica i Educació Primària).


  • Organisme

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
    AV. CAMPANAR, 32 46015 València


  • Etapa Actual

    Oposició : (Llista de seleccionats)

  • Procés selectiu

    OPOSICIÓ


  • Tipus de prova

    Concurs oposició


  • Grup

    A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


  • Titulació específica

    Estar en possessió del títol de Mestre o títol de grau corresponent.


  • Requisits especifics

    INGRÉS
    - Títol de Mestre o títol de grau corresponent.
    - Coneixement del castellà per aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola.
    - Acreditar el coneixement dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.
    - Requisits específics per a participar per la reserva de places per a persones amb discapacitat:
    Podran participar per esta reserva aquells aspirants que, a més de reunir els requisits generals, tinguen reconeguda pels òrgans competents de la Generalitat, de l'Estat o de la resta de les comunitats autònomes, una discapacitat el grau de la qual siga igual o superior al 33 %, sempre que això no siga incompatible amb l'exercici de la docència en l'especialitat a què s'opta.

    ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS
    - Ser funcionari de carrera del cos de mestres amb destinació en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
    En cas de funcionaris en situació d'excedència voluntària, dels adscrits a llocs de funció inspectora i dels adscrits a places en l'exterior o anàlegs, el compliment del requisit de destinació s'entendrà referit a l'últim centre de destinació immediatament anterior.
    - Posseir el nivell de titulació i els altres requisits que s'exigixen per a l'ingrés lliure en l'especialitat que es pretenga adquirir, a excepció de l'acreditació dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.


  • Requisits generals

    - Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o nacional d'algun estat a què s'aplique els tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, on s'aplique la lliure circulació de treballadors i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol.
    Així mateix, podran participar el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, o dels estats en els quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, s'aplique la lliure circulació de treballadors quan així ho preveja el corresponent tractat, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguen separats de dret, i respecte als descendents, siguen menors de 21 anys o majors de la dita edat, però visquen a càrrec dels seus progenitors.
    - Tindre complits els 16 i no haver arribat a l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació forçosa.
    - Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques habituals del cos, no patir cap malaltia ni estar afectat per una limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents a l'especialitat a què s'opta.
    - No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercia en el cas del personal laboral, en el qual haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a una sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
    - No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament, del mateix cos de mestres, llevat que es concórrega al procediment per a l'adquisició de noves especialitats regulat en la present convocatòria.


  • Taxa ordinària

    22,22 €


    Descripció de la taxa

    S'ingressaran per mitjà de l'imprés de la instància de participació en alguna de les entitats de crèdit col·laboradores que figuren en esta. Els gastos de transferència aniran a càrrec de l'interessat. En la sol·licitud haurà de figurar el segell de l'entitat bancària, acreditatiu del pagament de drets, la falta o abonament fora de termini del qual determinarà l'exclusió de l'aspirant.
    En cap cas la presentació i el pagament en l'entitat bancària suposarà eliminació del tràmit de presentació, en termini i forma, de la sol·licitud.
    De conformitat amb allò que disposa l'article 132 del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, estan exempts del pagament de les tarifes els membres de famílies nombroses de categoria especial, sempre que adjunten a la sol·licitud còpia de la documentació que ho acredite.
    Així mateix, estan exempts del pagament de la tarifa d'inscripció en proves selectives per a l'accés a cossos docents els aspirants amb discapacitat igual o superior al 33 %, sempre que ho acrediten documentalment amb la sol·licitud. Tenen, a més, una bonificació del 50 % en la tarifa sobre la formació de l'expedient, i han d'ingressar la quantitat de 1,89 euros en este concepte.
    D'un altra banda, disfrutaran d'una bonificació de 50 % de la quota de les tarifes els membres de les famílies nombroses de categoria general, la qual cosa igualment haurà de justificar-se documentalment amb la instància de participació, i en este cas hauran d'ingressar 11,11 euros.
    Finalment, s'aplicarà una bonificació del 10 % de la quota de les tarifes quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es realitze per mitjans telemàtics, de conformitat amb el que preveu l'article 132 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, en la seua redacció donada per la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.


  • Exempció / Reducció taxes

    EXEMPCIONS / DESCOMPTES

    De conformitat amb el que disposa l'article 132 del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, estan exempts del pagament de les tarifes els membres de famílies nombroses de categoria especial, sempre que adjunten a la sol·licitud una còpia de la documentació que ho acredite.

    Així mateix, estan exempts del pagament de la tarifa d'inscripció en proves selectives per a l'accés a cossos docents els aspirants amb discapacitat igual o superior al 33 %, sempre que ho acrediten documentalment junt amb la sol·licitud. Tindran, a més, una bonificació del 50 % en la tarifa sobre la formació de l'expedient, i hauran d'ingressar la quantitat de 1,89 euros en este concepte.

    D'altra banda, disfrutaran d'una bonificació de 50 % de la quota de les tarifes els membres de les famílies nombroses de categoria general, la qual cosa igualment haurà de justificar-se documentalment junt amb la instància de participació, i en este cas hauran d'ingressar 11,11 euros.

    Finalment, s'aplicarà una bonificació del 10 % de la quota de les tarifes quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es realitze per mitjans telemàtics, de conformitat amb el que preveu l'article 132 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, en la seua redacció donada per la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.


  • Places

    Nombre de places

    419

    Descripció de les places

    DESGLOSSAMENT DE PLACES PER ESPECIALITATS

    Educació Infantil: 55 places
    Places lliure: 52
    Reserva discapacitats: 3

    Llengua Estrangera; Anglés: 164 places
    Places lliure: 152
    Reserva discapacitats:12

    Educació Física:25 places
    Places lliure: 24
    Reserva discapacitats: 1

    Música:25 places
    Places lliure: 23
    Reserva discapacitats: 2

    Audició i Llenguatge: 50 places
    Places lliure: 46
    Reserva discapacitats: 4

    Pedagogia Terapèutica: 50 places
    Places lliure: 46
    Reserva discapacitats: 4

    Educació Primària: 50 places
    Places lliure: 46
    Reserva discapacitats: 4


    Total ingrés lliure: 389
    Total reserva discapacitats: 30


  • Documentació / Informació

    - Model oficial d'instància

    Els qui desitgen prendre part en este procediment hauran d'omplir una instància (model 046 taxes per inscripció en proves selectives) d'acord amb model oficial, disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (https://ceice.gva.es).
    Esta sol·licitud tindrà assignat un número de referència identificatiu. Cada participant haurà d'utilitzar necessàriament un joc de tres còpies impreses a través d'Internet, de manera que no es podran fer fotocòpies, ja que cada sol·licitud ha de tindre un número de referència diferenciat.
    Una vegada omplida la instància s'imprimirà per triplicat.
    La sol·licitud impresa per triplicat haurà de presentar-se, si és el cas, en alguna de les entitats financeres col·laboradores als efectes de l'abonament de la taxa corresponent.
    Així mateix, una vegada abonada la taxa en l'entitat col·laboradora, els aspirants presentaran la sol·licitud en els registres de les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, Castelló o València, acompanyada, si és el cas, de la documentació procedent, d'acord amb el que preveu la base 3.2. (Vegeu l'apartat d'informació complementària)

    - Instància i abonament de la taxa per via telemàtica
    Les persones que disposen de DNI amb certificat electrònic incorporat o firma electrònica de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana també podran fer la inscripció i l'abonament de les taxes per via telemàtica a través de la web https://ceice.gva.es. En este cas no serà necessària la presentació de la instància en cap registre. Els membres de famílies nombroses de categoria general o especial així com els aspirants amb discapacitat igual o superior al 33% hauran de presentar una còpia de la documentació que acredite la dita condició dins del termini de presentació d'instàncies, als efectes d'acreditar l'exempció o bonificació del pagament de les taxes, junt amb el model de sol·licitud que serà facilitat a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (https://ceice.gva.es).

    No podrà presentar-se més d'una instància, llevat que opte a més d'una especialitat. En este cas, s'hauran de presentar tantes instàncies com nombre d'especialitats a què s'opta. No obstant això, la presentació de més d'una sol·licitud no implica que l'aspirant puga assistir a les proves de tots els tribunals on ha sigut assignat.


  • Lloc de presentació

    Les sol·licituds emplenades d'acord amb el que preveu la base 3.1.1 es presentaran preferentment en les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, Castelló o València (annex VIII) o bé en els llocs i forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en relació amb el que disposa el Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell. En cas que s'opte per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en un sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada. Si no es fa d'esta manera, es considerarà presentada en la data d'entrada en qualsevol dels llocs establits en el paràgraf anterior.

    Les sol·licituds subscrites pels participants en l'estranger podran cursar-se en el termini assenyalat en l'apartat 3.4 de la present base, a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, els quals les remetran a continuació a l'organisme corresponent. L'interessat adjuntarà a la sol·licitud comprovant bancari d'haver satisfet el pagament dels drets d'examen.


    https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EDU_OPOSICION_CF&version=8&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=61558


  • Altres formes de presentació

    - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.


  • Enllaços d'interés

    Informació en web organisme

    https://ceice.gva.es/per/val/oposiciones.htm?cont=110


  • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar