Detall

Subgrup C1, sector administració especial, especialistes en sistemes i tecnologia de la informació, torn d'accés lliure, convocatòria 2/14.


 • Descripció

  Subgrup C1, sector administració especial, especialistes en sistemes i tecnologia de la informació, torn d'accés lliure, convocatòria 2/14.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
  C/ CASTÁN TOBEÑAS,77. CIUDAD ADMINISTRATIVA 9 DE OCTUBRE-TORRE 4
  46018 Valencia (Valencia)


 • Etapa Actual

  Adjudicació i Nomenament : [Nomenament]

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o Tècnic/a


 • Titulació específica

  Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes, tècnic en Explotació de Sistemes Informàtics (corresponent al cicle formatiu de grau mitjà de formació professional de la família d'informàtica i comunicacions)


 • Requisits especifics

  Titulació: Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes, tècnic en Explotació de Sistemes informàtics (corresponent al cicle formatiu de grau mitjà de formació professional de la família d'informàtica i comunicacions)


 • Requisits generals

  Per a ser admés i poder participar en el procés selectiu els aspirants han de tindre els requisits establits en els articles 56 i 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  En tot cas, és necessari reunir els requisits generals següents:

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

  b) Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.

  c) Tindre complits els setze anys d'edat i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es podrà establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.

  d) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. No trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques en els termes establits en l'article 56.1.d de la Llei 7/2007, de 12 abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

  e) Tindre la titulació exigida.


 • Taxa ordinària

  15,66 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen són de 15,66 euros i cal ingressar-los a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa s'ha de justificar mitjançant el justificant oportú que l'entitat bancària emetrà atenent a la modalitat de pagament triada per la persona aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES


  PER A LES CONVOCATÒRIES DE LA GENERALITAT

  Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat (DOGV de 22/03/05, núm. 4971)

  Article 35. Exempcions i bonificacions

  U. Estan exempts del pagament de la tarifa 1, "Admissió a proves selectives", de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 %.

  Dos. Estan exempts del pagament de les tarifes 1 "Admissió a proves selectives", [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria especial.

  Tres. Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota de les tarifes 1 "Admissió a proves selectives", [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria general.


  PER A ALTRES CONVOCATÒRIES

  Cada convocatòria especifica en les bases les possibles exempcions o descomptes.


 • Places

  Nombre de places

  7

  Descripció de les places

  Subgrup C1, sector administració especial, especialistes en sistemes i tecnologia de la informació, convocatòria 2/14.
  Les 7 places corresponen al torn lliure.


 • Documentació / Informació


  Els qui vulguen prendre part en aquestes proves selectives han d'omplir la sol·licitud d'una de les maneres següents:
  - Sol·licitud presencial: per mitjà del model que figura en l'annex III i que es facilitarà a les oficines públiques que es relacionen en l'annex IV o en el portal de l'Administració de la Generalitathttp://www.gva.es (apartat: Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, Direcció general de Recursos Humans, Oposicions i Concursos).

  - Sol·licitud telemàtica: per mitjà del formulari habilitat al portal de l'Administració de la Generalitat http://www.gva.es (apartat: Atenció al ciutadà, Guia "PROP", Ocupació Pública, Descripció: "Cos C1-02, Subgrup C1, sector administració especial, especialistes en sistemes i tecnologia de la informació, Convocatòria 2/14", tramitar amb certificat).


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar d'una de les maneres següents:
  - Sol·licitud presencial: les persones interessades han presentar la sol·licitud a les oficines públiques que figuren relacionades en l'annex IV, després d'omplir-les i abonar la taxa que es fixa en la base 5.
  També es podran presentar les sol·licituds en la modalitat que preveu l'article 38 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  - Sol·licitud telemàtica: Les persones interessades han de presentar la sol·licitud per mitjà d'Internet mitjançant la signatura electrònica, després d'omplir el formulari i fer el pagament telemàtic de la taxa que es fixa en la base 5. No seran vàlides les sol·licituds que, encara que s'hagen pagat, no s'hagen signat electrònicament.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=61684


 • Altres formes de presentació

  - Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú, així com a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També a qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de la sol·licitud i en la còpia. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar