Detall

Cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques.


 • Descripció

  Cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques.


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Nomenament)

 • Procés selectiu

  CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Titulació

  Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Requisits especifics

  a) Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o títol de grau corresponent, o titulació equivalent als efectes de docència.

  b) Acreditar el coneixement dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana de la manera indicada en la base 6 d'esta convocatòria.

  c) Pertànyer al cos de professors de Música i Arts Escèniques.

  d) Acreditar una antiguitat mínima de huit anys com a funcionari o funcionària de carrera en el cos de professors de Música i Arts Escèniques i ser titular de l'especialitat o especialitats a què es concursa, si bé, als únics efectes del que preveu este apartat, s'entendrà que:
  - Els que siguen titulars en l'especialitat de Llenguatge Musical participaran en l'especialitat de Pedagogia i/o Improvisació i Acompanyament.
  - Els que siguen titular en l'especialitat de Fonaments de Composició participaran en l'especialitat de Composició.
  - Els que siguen titular en l'especialitat d'Orquestra participaran en l'especialitat de Direcció d'Orquestra.
  - Els que siguen titulars en l'especialitat de Cor participaran en l'especialitat de Direcció de Cor.
  - Els que siguen titulars en l'especialitat de Música de Cambra amb anterioritat al Reial Decret 989/2000, de 2 de juny, pel qual s'establixen les especialitats del cos de professors de Música i Arts Escèniques, s'adscriuen a estes els professors del dit cos i es determinen les matèries que hauran d'impartir; participaran en l'especialitat de Música de Cambra.


 • Taxa ordinària

  31,47 €


  Descripció de la taxa

  S'ingressaran per mitjà de l'imprés de la instància de participació en alguna de les entitats de crèdit col·laboradores que hi figuren. Els gastos de transferència aniran a càrrec de l'interessat. En la sol·licitud haurà de figurar el segell de l'entitat bancària, acreditatiu del pagament de drets, la falta de pagament, o l'abonament fora de termini, determinarà l'exclusió de l'aspirant.
  En cap cas la presentació i el pagament en l'entitat bancària suposarà eliminació del tràmit de presentació, en termini i forma, de la sol·licitud.


 • Exempció / Reducció taxes

  De conformitat amb el que disposa l'article 132 del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, estan exempts del pagament de les tarifes els membres de famílies nombroses de categoria especial, sempre que adjunten a la sol·licitud una còpia de la documentació que ho acredite.
  Així mateix, estan exempts del pagament de la tarifa d'inscripció en proves selectives per a l'accés a cossos docents els aspirants amb discapacitat igual o superior al 33%, sempre que ho acrediten documentalment junt amb la sol·licitud, tenint a més una bonificació del 50% en la tarifa sobre la formació de l'expedient, havent d'ingressar la quantitat de 1,89 euros en este concepte.
  D'altra banda, tindran una bonificació del 50% de la quota de les tarifes els membres de les famílies nombroses de categoria general, la qual cosa igualment haurà de justificar-se documentalment junt amb la instància de participació, i en este cas hauran d'ingressar 15,74 euros els aspirants al cos de professors d'Ensenyança Secundarial.
  Finalment, s'aplicarà una bonificació del 10% de la quota de les tarifes quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es realitze per mitjans telemàtics, de conformitat amb el que preveu l'article 132 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, en la seua redacció donada per la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat.


 • Places

  Nombre de places

  122

  Descripció de les places

  PLACES DISPONIBLES PER ESPECIALITATS:
  - Dansa Clàssica: 1 plaça
  - Composició: 8 places
  - Direcció d'Orquestra: 3 places
  - Història de la Música: 4 places
  - Pedagogia: 1 plaça
  - Improvisació i Acompanyament: 3 places
  - Clarinet: 6 places
  - Contrabaix: 3 places
  - Cant: 3 places
  - Fagot: 3 places
  - Flauta Travessera: 4 places
  - Guitarra: 3 places
  - Música de Cambra: 4 places
  - Oboé: 5 places
  - Percussió: 4 places
  - Piano: 19 places
  - Saxòfon: 6 places
  - Trompa: 5 places
  - Trompeta: 6 places
  - Tuba: 4 places
  - Viola: 5 places
  - Violí: 5 places
  - Violoncel: 5 places
  - Dansa Espanyola: 3 places
  - Dansa Contemporània: 1 plaça
  - Trombó: 4 places
  - Direcció de Cor: 2 places
  - Expressió Corporal: 1 plaça
  - Dicció i Expressió Oral 1 plaça


 • Documentació / Informació


  - Model oficial d'instància

  Els qui desitgen prendre part en este procediment hauran d'omplir una instància (model 046 taxes per inscripció en proves selectives) d'acord amb model oficial, disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport http://ceice.gva.es).
  Esta sol·licitud tindrà assignat un número de referència identificatiu, i cada participant haurà d'utilitzar necessàriament un joc de tres còpies impreses a través d'Internet, de manera que no se'n podran fer fotocòpies, ja que cada sol·licitud ha de tindre un número de referència diferenciat.
  Una vegada omplida la instància, esta s'imprimirà en tres exemplars.
  La sol·licitud impresa en tres exemplars haurà de presentar-se, si és el cas, en alguna de les entitats financeres col·laboradores als efectes de l'abonament de la taxa corresponent.
  Així mateix, una vegada abonada la taxa en l'entitat col·laboradora, els aspirants presentaran la sol·licitud en els registres de les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, Castelló o València, acompanyada, si és el cas, amb la documentació procedent, d'acord amb el que preveu esta convocatòria.

  -Instància i abonament de la taxa per via telemàtica
  Les persones que disposen de DNI amb certificat electrònic incorporat o firma electrònica de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana també podran fer la inscripció i l'abonament de les taxes per via telemàtica a través de la web http://ceice.gva.es
  En este cas no serà necessària la presentació de la instància en cap registre. Els membres de famílies nombroses de categoria general o especial així com els aspirants amb discapacitat igual o superior al 33% hauran de presentar còpia de la documentació que acredite la dita condició dins del termini de presentació d'instàncies, als efectes d'acreditar l'exempció o bonificació del pagament de les taxes, junt amb el model de sol·licitud que serà facilitat a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (http://ceice.gva.es).

  No podrà presentar-se més d'una instància, llevat que opte a més d'una especialitat. En este cas, s'hauran de presentar tantes instàncies com nombre d'especialitats a què s'opta. No obstant això, la presentació de més d'una sol·licitud no implica que l'aspirant puga assistir a les proves de tots els tribunals on ha sigut assignat.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds i la documentació a aportar es presentaran preferentment en els registres generals de les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, Castelló o València (annex II) o bé en els llocs i forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en relació amb el que disposa l'article 1 del Decret 130/1998, de 8 de setembre, del Govern Valencià.
  En cas que s'opte per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada. Si no es fa d'esta manera es considerarà presentada en la data d'entrada en qualsevol dels llocs establits en el paràgraf anterior.
  Les sol·licituds subscrites pels participants que residisquen a l'estranger podran cursar-se, en el termini assenyalat en l'apartat 5 de la present base, a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, les quals les remetran a continuació a l'organisme competent. El participant adjuntarà a la sol·licitud comprovant bancari d'haver satisfet el pagament dels drets d'examen.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EDU_OPOSICION_CF&version=7&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=61698


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://ceice.gva.es/per/val/oposiciones.htm?cont=810


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar