Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Professors de Música i Arts Escèniques


 • Descripció

  Professors de Música i Arts Escèniques


 • Organisme

  Govern de la Comunitat de Madrid: Conselleria d'Educació i Joventut
  Alcalá, 30-32
  28014 Madrid
  Tel:91 720 40 01


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Prova


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics


  - Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es referix l'article 100.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

  - Per a cada especialitat, els participants hauran d'acreditar alguna de les titulacions incloses en l'annex I de la Resolució de la Direcció General de Recursos Humans, de 28 d'abril de 2015, per la qual es regula la formació de les llistes d'aspirants a exercir llocs docents en règim d'interinitat.
  Enllaç:http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/06/BOCM-20150506-5.PDF

  - No ser funcionari docent de carrera.


 • Requisits generals

  a) Ser espanyol o nacional d'algun dels altreseEstats membres de la Unió Europea o nacional d'algun Estat a què s'aplique la Directiva 2004/38/CE del Parlament Europeu sobre lliure circulació de treballadors i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol.

  b) Tindre complits díhuit anys i no haver arribat a l''edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació.

  c) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a què s'opta.

  d) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola hauran d'acreditar, igualment, no estar sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu Estat, l'accés a la funció pública.


 • Places

  Descripció de les places

  La present resolució té per objecte cobrir les possibles necessitats de les especialitats del Cos de Professors de Música i Arts Escèniques, que es relacionen en l'annex I, que no es puguen cobrir per resultar insuficients les llistes d'aspirants a interinitat del curs escolar 2015-2016, en eixes especialitats.


 • Documentació / Informació

  SOL·LICITUD
  1. Les sol·licituds de participació s'ompliran exclusivament per mitjans electrònics, a través del model de sol·licitud, que s'ubicarà en l'adreça d'Internet de la Comunitat de Madrid: http//:www.madrid.org, pestanya "Servicios al ciudadano", opció "Gestiones y Trámites", on es troben totes les utilitats pròpies de l'Administració Electrònica de la Comunitat de Madrid. Es podrà accedir a través del portal Personal + Educación, seguint la seqüència següent: www.madrid.org/edu_rrhh, "Funcionarios docentes", "Procesos selectivos", "Convocatorias específicas", "Interinidades. Nuevas convocatorias".

  2. L'ompliment pot fer-se:
  a) De forma telemàtica, a través del Registre Telemàtic de la Conselleria d'Educació, Joventut i Esport, utilitzant el formulari disponible en www.madrid.org.
  Per a presentar la sol·licitud per Internet, a través del Registre Telemàtic, és necessari disposar d'un dels certificats electrònics reconeguts per la Comunitat de Madrid. En esta modalitat de presentació, es permet l'enviament electrònic de tota la documentació justificativa que acompanya a la sol·licitud o autoritzar l'Administració per a la consulta de les dades contingudes en els certificats, en aquells casos en què hi haja esta opció. Els documents justificatius dels mèrits al·legats hauran de digitalitzar-se per mitjà d'escaneig i conversió a format PDF.
  Igualment, podran aportar-se documents durant la tramitació de l'expedient, a través de l'opció "Aportación de Documentos", disponible en el portal d'Administració electrònica de www.madrid.org

  3. Els participants que no disposen de certificat electrònic, una vegada omplida la seua sol·licitud, hauran d'imprimir-la, firmar el document de sol·licitud obtingut i presentar-la en els llocs relacionats en la present convocatòria.

  DOCUMENTACIÓ
  Junt amb la sol·licitud, hauran de presentar:
  -Còpia del DNI o autoritzar la seua consulta.
  -Documentació justificativa dels mèrits al·legats.
  Si presenta la sol·licitud per mitjà de representant:
  -Còpia del DNI del representant o autoritzar la seua consulta.
  -Document d'atorgament de la representació.


 • Lloc de presentació

  Juntamente con esta solicitud, los aspirantes aportarán la documentación justificativa
  de los méritos alegados, así como los documentos justificativos de que reúnen los requisitos
  de titulación exigidos para el desempeño del puesto al que participa.
  Solamente se tomarán en consideración aquellos méritos debidamente justificados que
  se aporten durante el plazo de presentación de solicitudes.
  2. Documentación.
  Junto con la solicitud, deberán presentar:
  - Copia del DNI o autorizar su consulta.
  - Documentación justificativa de los méritos alegados.
  Si presenta la solicitud mediante representante:
  - Copia del DNI del representante o autorizar su consulta.
  - Documento de otorgamiento de la representación.
  De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
  de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
  Común, los interesados podrán actuar por medio de representante, entendiéndose
  con este las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.
  La representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en derecho que deje
  constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar